شرایط طلاق زوجه

شرایط طلاق زوجه

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر و از بین رفتن رابطه زوجیت بین زن و شوهر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طلاق جزو ایقاعات است، چرا که طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد حق طلاق دارد و طلاق به صورت یک طرفه از طرف مرد انجام می شود.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

انواع طلاق براساس درخواست کننده طلاق

در صورتی که زن و مرد بخواهند طلاق بگیرند باید ابتدا برای ثبت دادخواست طلاق اقدام کنند تا درخواست زن یا مرد برای طلاق در دادگاه بررسی شود و سپس دادگاه در این خصوص رأی مقتضی صادر نماید.

براساس اینکه چه کسی تقاضای طلاق دارد و دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم می کند، طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1- طلاق یک طرفه: در طلاق یک طرفه فقط یکی از زوجین تصمیم به طلاق دارد و می خواهد از همسر خود جدا شود، از این رو طلاق یک طرفه به دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق از طرف مرد

* طلاق از طرف زن

2- طلاق توافقی: در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو برای طلاق توافق دارند و می خواهند با طلاق به زندگی مشترک خود پایان دهند، زوجین در مورد مسائل مالی و غیرمالی طلاق با هم توافق می کنند و توافقات خود را به صورت مکتوب و امضا شده به دادگاه ارائه می دهند.

شرایط طلاق زوجه چیست؟

طبق قانون طلاق زن حق طلاق ندارد و برای طرح دادخواست طلاق باید دلایل محکمه پسندی را به دادگاه خانواده ارائه نماید. از این رو اولین شرط طلاق زوجه داشتن دلیل موجه برای طلاق است و سپس زن باید بتواند دلایل طلاق خود را با ارائه مدارک و شواهد مستدل اثبات نماید و در صورتی که زن بتواند دلایل خود را برای طلاق اثبات کند، دادگاه به درخواست زن حکم طلاق را صادر می کند.

عسر و حرج و شروط دوازده گانه عقدنامه از مهمترین دلایل طلاق از طرف زن هستند. طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و در تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج بیان شده است و زن با اثبات هر یک از موارد عسر و حرج می تواند درخواست طلاق نماید.

شرایط طلاق زوجه به دلیل اعتیاد مرد

طبق بند 2 ماده 1130 قانون مدنی، اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مشروبات الکی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که مرد به تعهد عمل نکند و یا پس از ترک اعتیاد مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه حکم طلاق صادر می شود.

همچنین طبق بند 7 شروط عقدنامه در صورت ابتلای زوجه به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه براساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

طبق قانون صرف اثبات اعتیاد مرد در دادگاه حکم طلاق صادر نمی شود، بلکه باید اعتیاد مرد به گونه ای باشد که به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد کند و اعتیاد مرد موجب عسر و حرج زوجه باشد در این صورت به درخواست زن حکم طلاق به دلیل اعتیاد مرد صادر می شود.

شرایط طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد مرد

طبق بند 12 شروط دوازده گانه عقدنامه اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، برای زن حق طلاق ایجاد می شود و می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی ‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در شرایط زیر:

1- رضایت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به انجام وظایف زناشویی

3- عدم تمکین زن از شوهر

4- ابتلای زن به جنون یا بیماری‌های صعب ‌العلاج موضوع بندهای ۵و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1353

5- محکومیت زن طبق بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1353

6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ قانون فوق ‌الذکر

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1353

بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر اقدام به ازدواج مجدد نماید، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.

اگر مرد برای ازدواج مجدد دلیل موجهی مانند عدم تمکین زوجه و ترک زندگی مشترک توسط زوجه داشته باشد، می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و با حکم دادگاه مبنی بر اجازه ی ازدواج مجدد، اقدام به ازدواج نماید، در این صورت ازدواج مجدد مرد از موجبات طلاق از طرف زن نخواهد بود و زن نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد مرد درخواست طلاق نماید.

طبق رای وحدت رویه 716 مورخ 20/7/1389

«نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ‌ها لازم‌الاتباع است.»

شرایط طلاق زوجه به دلیل مفقودالاثر بودن مرد

طبق ماده 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر شخصی است که از غیبت او مدت زیادی گذشته باشد و از او هیچ خبری وجود ندارد. برای او غایب مفقودالاثر بودن غیبت طولانی و نبودن خبری مبنی بر زنده بودن یا مرگ شخصی ملاک است.

طبق ماده 1023 قانون مدنی، در صورتی دادگاه حکم به موت فرضی غایب مفقودالاثر می دهد، که در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران در سه مرتبه متوالی به فاصله یک ماه آگاهی منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع دادگاه برسانند، هرگاه یک سال از تاریخ اولین آگاهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر می شود.

یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، مفقودالاثر بودن زوج به مدت 4 سال است. طبق ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق نماید، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

همچنین اگر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه زوج به مدت 6 مرد منزل را ترک کرده باشد، ترک منزل از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

شرایط طلاق زوجه به دلیل جنون مرد

طبق بند 10 شروط مندرج در عقدنامه، جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، از موجبات طلاق زن محسوب می شود. همچنین طبق بند 5 تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید، از مصادیق عسر و حرج زوجه بوده و زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در صورتی که زن بتواند جنون مرد را در دادگاه اثبات کند می تواند تقاضای طلاق نماید. زن می تواند جنون مرد را با ارائه مدارک پزشکی مبنی بر داشتن بیماری روانی و جنون، اقرار صریح یا تلویحی مرد، شهادت شهود، معاینات پزشکی و... اثبات کند.

طبق ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از که دائمی یا دوره ای باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است و در صورتی که جنون مرد از موجبات فسخ نکاح نباشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.