طلاق به دلیل خیانت همسر

طلاق به دلیل خیانت همسر

خیانت به همسر

هرگاه زن یا مردی با وجود داشتن همسر دائمی با شخص دیگری رابطه نامشروع برقرار کند، علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده است به همسر خود نیز خیانت کرده است.

خیانت زناشویی به هرگونه رابطه فراتر از چهارچوب رابطه متعهدانه بین دو همسر گفته می شود. خیانت به همسر یکی از مهمترین دلایل طلاق است و زن یا مرد به دلیل خیانت همسر خود به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق می نماید.

مهمترین نکته ای که در طلاق به دلیل خیانت همسر وجود دارد این است که هر یک از زوجین که به دلیل خیانت، تقاضای طلاق می کند، باید بتواند در دادگاه با ارائه مدارک و دلایل محکمه پسند خیانت همسر خود را اثبات کند تا به درخواست او رای طلاق صادر شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

طلاق به دلیل خیانت مرد

خیانت مرد، با توجه به عرف و موارد قانونی ملاک تشخیص است. بنابراین، خیانت مرد مصادیق متعددی دارد.

1- نزدیک ‌ترین مصداق خیانت مرد وجود رابطه نامشروع مرد با زن نامحرم است که می ‌تواند به صورت زنا و یا در قالب جرایم رابطه‌ ی نامشروع باشد و بر این اساس رفتارهای غیرمتعارف و غیرشرعی مرد در زندگی زناشویی که به شکل رابطه نامشروع می‌ باشد در صورت تعدد و تکرار می ‌تواند از موجبات اثبات سوء معاشرت مرد محسوب شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن می ‌باشد و در نتیجه موجب عسر و حرج زن در زندگی مشترک محسوب می‌شود و زن می تواند با اثبات رابطه نامشروع و خیانت مرد تقاضای طلاق نماید.

2- با توجه به شرط مندرج در سند ازدواج مبنی بر ازدواج بدون اجازه زوجه هرگاه خیانت مرد در قالب ازدواج مجدد بدون اطلاع و رضایت همسر خود باشد، می‌ تواند موجب صدور حکم طلاق به دلیل خیانت مرد شود و نوع ازدواج هم تفاوتی در اجازه برای طلاق ایجاد نمی‌ کند.

* نکته: هرگاه زن بدون اجازه مرد منزل مشترک را ترک کرده و یا اگر از همسر خود تمکین نکرده باشد در صورت اثبات عدم تمکین وی و با وجود الزام به تمکین از رأی دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می ‌تواند به درخواست مرد رأی به ازدواج مجدد دهد. که در این صورت ازدواج مجدد زوج خیانت به همسر محسوب نمی ‌شود.

طلاق به دلیل خیانت زن

طبق قوانین طلاق در ایران مرد حق طلاق دارد و هر زمان که بخواهد می تواند با طرح دادخواست طلاق به دادگاه خانواده و پرداخت حقوق مالی زوجه همسر خود را طلاق دهد و برای طرح دادخواست طلاق نیازی به ارائه مدارک محکمه پسند نمی باشد.

در صورتی که مرد با دلیل موجه مانند خیانت و رابطه نامشروع زن تقاضای طلاق نماید و بتواند خیانت زن را با ارائه مدارک محکمه پسند در دادگاه اثبات کند، در حقوق مالی زوجه که پرداخت آن برعهده مرد است تغییراتی ایجاد می شود؛ از این رو اثبات رابطه نامشروع زن در طلاق از طرف مرد بسیار اهمیت دارد.

اگر مرد نتواند خیانت زن را اثبات کند در هنگام طلاق باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند اما اگر خیانت و رابطه نامشروع زن اثبات شود برخی حقوق مالی به زن تعلق نمی گیرد و این به نفع مرد است.

مهریه در طلاق به دلیل خیانت همسر

مهریه مهمترین حقوق مالی زوجه است که طبق قانون به محض عقد نکاح زن مالک آن می شود و هر تصرفی بخواهد می تواند در مهریه بنماید.

مهریه در طلاق به دلیل خیانت مرد

در صورتی که زن به دلیل خیانت مرد تقاضای طلاق نماید و خیانت مرد نیز در دادگاه اثبات شود، دادگاه به درخواست زن حکم طلاق را صادر می کند و مرد ملزم به پرداخت تمام مهریه زن می باشد. در خصوص مطالبه مهریه، باید به این نکته اشاره کرد، زن هر زمان بخواهد می تواند مهریه اش را مطالبه کند و مطالبه مهریه مشروط به زمان طلاق نیست.

مهریه در طلاق به دلیل خیانت زن

مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و هیچ دلیلی موجب عدم تعلق مهریه به زن نمی شود، حتی اگر طلاق به دلیل خیانت و رابطه نامشروع زن باشد و مرد تقاضای طلاق نماید باید مهریه زن را پرداخت کند تا به درخواست او رای طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود.

در صورتی که مرد نتواند مهریه زن را به صورت یکجا پرداخت کند می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند و در صورت اثبات اعسار او، دادگاه حکم اعسار صادر می کند و مرد می تواند مهریه زن را طبق رای دادگاه به صورت اقساطی پرداخت نماید.

تنصیف اموال زوج در طلاق به دلیل خیانت

از سال 1360 شرطی در سند ازدواج اضافه شد، به نام شرط تنصیف اموال زوج، که به موجب این شرط در زمان طلاق تا نصف دارایی شوهر از 1 تا 50 درصد که پس از ازدواج به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد، که میزان آن توسط دادگاه خانواده تعیین می شود و دارایی های زوج پیش از ازدواج در هنگام طلاق به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

برای تنصیف اموال زوج در طلاق باید مرد شرط تنصیف اموال در عقدنامه را امضا کرده باشد و طلاق از طرف مرد باشد و طلاق به دلیل نشوز زوجه نباشد، در این صورت در هنگام طلاق تا نصف اموال زوج به زن تعلق می گیرد.

تنصیف اموال در طلاق به دلیل خیانت زن

در صورتی که مرد به دلیل خیانت و رابطه نامشروع زن درخواست طلاق نماید، هر چند که شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشد، اما تنصیف اموال اجرا نمی شود، چرا که رابطه نامشروع زن از مصادیق نشوز زوجه است و تنصیف اموال هنگام طلاق به او تعلق نخواهد گرفت.

تنصیف اموال در طلاق به دلیل خیانت مرد

همان طور که گفته شد برای اجرای شرط تنصیف باید طلاق از طرف مرد باشد و در صورتی که زن تقاضای طلاق نماید تنصیف اموال مرد به زن تعلق نمی گیرد، اما در صورتی که درخواست طلاق از طرف زن به دلیل رابطه نامشروع مرد باشد و زن از مرد تمکین کرده باشد، تنصیف اموال اجرا می شود و طبق تشخیص دادگاه از 1 تا 50 درصد از اموال مرد که پس از ازدواج به دست آورده است، به زن تعلق می گیرد.

اجرت ‌المثل ایام زوجیت در طلاق به دلیل خیانت همسر

اجرت المثل ایام زوجیت، دستمزد زن برای انجام کارهای خانه داری و نگه داری فرزندان است که زن به درخواست مرد و به قصد عدم تبرع (رایگان) انجام داده باشد. اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ مشخصی ندارد و کارشناس دادگاه با توجه به برخی معیارها مبلغ آن را به صورت سالانه تعیین می کند.

در صورتی که طلاق به دلیل خیانت زن یا مرد باشد، اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق می گیرد و مرد از سوی دادگاه ملزم به پرداخت آن خواهد بود، حتی اگر طلاق به دلیل خیانت زن باشد و مرد درخواست طلاق نماید، باز هم به زن اجرت المثل ایام زوجیت تعلق می گیرد.

نفقه در طلاق به دلیل خیانت همسر

نفقه زوجه، هزینه های متعارف زندگی زوجه مانند هزینه های مسکن، پوشاک، خوراک، درمان، تهیه اثاثیه منزل است که پرداخت آن برعهده ی مرد است. پرداخت نفقه زن از نظر قانون بسیار اهمیت دارد و در صورتی که مرد نفقه زن را پرداخت نکند، او می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه زوجه می نماید و ترک انفاق یکی از دلایل طلاق از طرف زن است.

اگر مرد به دلیل خیانت زن درخواست طلاق نماید و رابطه نامشروع زن در دادگاه اثبات شود، چنانچه زن از شوهر تمکین کرده باشد به او نفقه تعلق می گیرد، اما در صورتی که زن از شوهر تمکین نکرده باشد به او نفقه تعلق نمی گیرد و شرط پرداخت نفقه به زن تمکین از شوهر است.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.