نحوه ابطال طلاق غیابی

نحوه ابطال طلاق غیابی

طلاق غیابی چیست؟

اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده دعوا که دادخواست علیه او ارائه شده است، ابلاغیه زمان رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد؛ یعنی طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز نداده باشد در صورت محکوم شدن او، رأی غیابی صادر می‌ شود. در خواسته ی طلاق نیز به همین صورت عمل می ‌شود، اگر در وقت رسیدگی به خوانده (زوج یا زوجه) ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده در دادگاه حاضر نشود و لایحه نداده باشد، در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.

طلاق غیابی به دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق غیابی از طرف مرد

* طلاق غیابی از طرف زن

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

رأی طلاق غیابی

رأی غیابی رأیی است که خوانده‌ ی دعوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و امکان دفاع نیز پیدا نکرده است و ابلاغ به خوانده ارسال نشده و لایحه یا وکیل معرفی ننموده است؛ در این صورت رأی غیابی است. رأی غیابی تا مدت 20 روز در همان شعبه بدوی (نخستین) قابل اعتراض است که به آن واخواهی گفته می ‌شوند.

همان طور که گفته شد در صورتی که خوانده طلاق که ممکن است زوج یا زوجه باشد، در دادگاه حاضر نشود، وکیل اختیار نکند و لایحه هم نداده باشد، در این صورت رأی طلاق به صورت غیابی صادر می شود که به آن رأی غیابی می گویند.

طلاق غیابی از طرف مرد

طبق قوانین طلاق در ایران، مرد حق طلاق دارد و اگر مردی برای طلاق دادن همسرش دادخواست طلاق بدهد، دادگاه به درخواست مرد، رأی طلاق یا همان گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند و حضور داشتن یا حضور نداشتن زن در جلسات دادگاه تاثیری در صدور رأی طلاق ندارد. اما اگر زن در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشود، دادگاه بدون حضور او برای حقوق مالی زوجه و همچنین مسائل غیرمالی طلاق تصمیم گیری می کند و مرد طبق قانون برای اجرای رأی طلاق، ملزم به پرداخت حقوق مالی زوجه می باشد و پس از صدور رأی طلاق غیابی زن می تواند در مدت مقرر از رأی صادر واخواهی نماید.

طلاق غیابی از طرف زن

در طلاق غیابی از طرف زن به این صورت است، زوجه به طرفیت زوج به دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد و دلیلی موجه و محکمه پسند برای درخواست طلاق خود داشته باشد و زوج علی رغم ابلاغ، در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشود و لایحه ندهد، رأی طلاق که از سوی دادگاه صادر می شود رأی غیابی است و طلاق غیابی خواهد بود.

طلاق غیابی زن در صورت مفقودالاثر بودن مرد

یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، مفقودالاثر بودن زوج به مدت 4 سال است. طبق ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق نماید، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

همچنین اگر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه زوج به مدت 6 مرد منزل را ترک کرده باشد، ترک منزل از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

نکته: اگر زن با داشتن وکالت در طلاق، دادخواست طلاق بدهد و با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او طلاق بگیرد. این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج، طلاق غیابی محسوب نمی شود و طلاق توافقی می باشد.

واخواهی از حکم طلاق غیابی

واخواهی و اعتراض یک حق قانونی برای محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع و آگاهی نداشتن از مفاد رأی صادره باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند؛ دادگاه موظف است، خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند.

در صورت صدور قرار قبول دادخواست، چنانچه حکم طلاق اجرا نشده باشد، قرار مذکور مانع اجرای حکم خواهد بود و اگر حکم طلاق اجرا شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنانچه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد؛ به دو صورت عمل می‌ شود:

1- چون حکم به صورت غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق ثبت شده است. دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض عنه، حکم به ابطال وقوع طلاق غیابی جاری و ثبت شده صادر نماید و حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

2- صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه‌ ی طلاق ثبت شده است؛ لذا دادگاه در صورت نداشتن اعتراض واخواه و صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه معترض عنه اقدام کند و ابطال واقعه ی طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده مشروط به دادن دادخواست جداگانه است.

شرایط ابطال طلاق غیابی

ابطال طلاق غیابی، در صورت وجود یکی از شرایط ابطال طلاق ممکن خواهد بود. شرایط ابطال طلاق عبارتند از:

* نبود قصد و اختیار و عقل، در طلاق دهنده

* جاری شدن صیغه طلاق به الفاظ غلط و الفاظی که دلالت بر طلاق از سوی مرد و قصد آنها ندارد.

* عدم وجود دو شاهد مرد (طبق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی، طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل ۲ نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.)

* به سر بردن زن در حالت نفاس و حیض و جاری شدن صیغه طلاق در زمان عادت ماهیانه و نفاس.

* معلق و مشروط واقع شدن طلاق

* اجرای صیغه طلاق در زمان طهر مواقعه یعنی پاکی از عادت ماهانه یا نفاسی است که در آن ایام، نزدیکی صورت گرفته باشد. این شرط، فقط در مورد زن یائسه و حامله وجود ندارد، در غیر این دو حالت، زن در فاصله بین پاکی از عادت ماهانه یا نفاس تا زمان جاری شدن صیغه طلاق، نباید با همسر خود، نزدیکی داشته باشد.

* اجرای طلاق در خصوص زنان یائسه ای که کمتر از سه ماه از آخرین نزدیکی آنها با همسرشان می گذرد. چون طلاق زن یائسه، در صورتی صحیح است که از آخرین نزدیکی او با همسرش، حداقل سه ماه گذشته باشد.

نحوه ابطال طلاق غیابی

در صورتی که طلاق غیابی شرایط ابطال را داشته باشد، خواهان باید دادخواست ابطال طلاق غیابی را به دادگاه خانواده تقدیم کند. خواهان باید ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست ابطال طلاق غیابی را با پرداخت هزینه دادرسی ثبت کند، پس از آن برای رسیدگی به دادخواست ابطال طلاق در دادگاه خانواده، شعبه و وقت رسیدگی تعیین می شود و به خواهان و خوانده ابلاغ می شود و طرفین دعوی باید در تاریخ مقرر به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه با بررسی دلایل خواهان، در صورت احراز شرایط ابطال طلاق غیابی، رای ابطال طلاق را صادر می کند.

مدارک لازم برای ابطال طلاق غیابی

خواهان ابطال طلاق غیابی باید مدارک زیر را برای ثبت دادخواست ابطال طلاق غیابی ارائه نماید:

* مدارک ثبت نام در سامانه ثنا (برگه ثبت نام و یا نام کاربری و رمز عبور)

* دادخواست تنظیم شده در خصوص ابطال طلاق

* مدارک شناسایی

* سند نکاحیه (عقدنامه) و سند طلاق

* دلایل اثبات وجود شرایط باطل کردن طلاق غیابی، مانند گواهی پزشکی قانونی، استشهادیه کتبی، شهادت شهود یا هر دلیل دیگری که ادعای خواهان را مبنی بر ابطال طلاق غیابی ثابت کند.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.