نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

نمونه رأی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن بر عهده ی شوهر می باشد؛ طبق ماده 336 قانون مدنی، هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است.

تبصره (الحاقی 9/5/1385): چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می ‌نماید.

با توجه به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی، یکی از شرایطی که زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه نماید، این است که کارهایی را که در منزل اعم از خانه داری و نگهداری فرزندان و غیره به دستور زوج انجام می دهد به قصد رایگان نباشد و باید به قصد دریافت اجرت و دستمزد باشد، در غیر این صورت به وی اجرت المثل ایام زوجیت تعلق نخواهد گرفت.

آیا در صورت نشوز زوجه و در صورتی که زن از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری می کند آیا به او اجرت المثل ایام زوجیت تعلق می گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در صورتی که زن از شوهر تمکین خاص نکند اما تمکین عام بنماید به او اجرت المثل ایام زوجیت تعلق می گیرد اما در صورتی که زن اقدام به ترک منزل نماید و از انجام کارهای خانه داری خودداری کند به او اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۴۵ مورخ 3/12/1393 (رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت)

رأی شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان خانم ... به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت، با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند ازدواج و شناسنامه با این توضیح که در طول زندگی مشترک، در منزل شوهرش کارهایی را که جزء وظایف خاص زناشویی وی نبوده و شرعاً و قانوناً بر عهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده به قصد دریافت اجرت انجام داده است؛ حال مطالبه اجرت المثل این خدمات را دارد.

خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود که زوجه این کارها را در منزل انجام داده، ولی به درخواست وی نبوده است و حال که بین آنها اختلاف ایجاد شده است اجرت المثل می خواهد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و وکیل خوانده، نظر به این که هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است، لیکن عرف مسلم جامعه ایران اسلامی، دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر است و کار کردن زن در منزل برای اجرت موجب کسر شأن خانوادگی و بعضاً دریافت اجرت برای امور خانه داری زن، اهانت به وی محسوب می شود و زنان از روی علاقه و مهرورزی به شوهر و فرزندان و رعایت آداب جامعه و پاداش اخروی کارها را انجام می دهند؛ از نظر اخلاقی خود را موظف به انجام امور منزل می دانند و در جهت تشیید مبانی خانواده در تحکیم آن ، کارها را تبرعاً و رایگان انجام می دهند و در صورت اجبار یا اکراه برای کارهای منزل می توانستند مراتب نارضایتی خود را اعلام و از همان زمان مطالبه اجرت نمایند.

گذشت سال ها از زندگی زناشویی مبین تفاهم زوجین با یکدیگر بوده و دستوری برای انجام کارهای منزل از سوی زوج نبوده است؛ دعوی خواهان مشمول تبصره الحاقی ماده ۳۳۶قانون مدنی نیست و مستنداً به ماده مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ... با وکالت ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۶مورخ 9/11/1392 صادره از شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و عدم اقامه دلیل از سوی تجدیدنظرخواه بر اثبات انجام کار به دستور زوج حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل صادر شده است.

با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه و این که در این مرحله از دادرسی نیز دلیلی بر اثبات ادعای انجام کار به دستور زوج اقامه نگردیده است، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مغایرتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود، این رأی قطعی است.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.