8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

مقاله زیر به شما درک دقیق چگونگی تفاوت یک فرد موفق با فرد نه چندان موفق، کمک می کند. آن را در جایی ذخیره کنید و آن را در لحظه ها بخوانید، وقتی که فکر می کنید کار ها طبق برنامه تان پیش نمی رود...


8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: می دانند چگونه فراموش کنند.

افراد نا موفق: کینه ها را نگه می دارند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: در لحظه زندگی می کنند.

افراد نا موفق: در گذشته زندگی می کنند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: اطلاعات را در اختیار دیگران می گذارند.

افراد نا موفق: اطلاعات را به صورت راز نگه می دارند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: انرژی مثبت پخش می کنند.

افراد نا موفق: انرژی منفی وارد می کنند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: درباره ایده هایشان با دیگران صحبت می کنند.

افراد ناموفق: برای دیگران شایعه درست می کنند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: همیشه برای تغییر آماده هستند.

افراد نا موفق: از تغییر می ترسند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: برای خودشان هدف می گذارند.

افراد نا موفق: هیچوقت هدف ندارند.

8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق
8 تفاوت میان افراد موفق و ناموفق

افراد موفق: می دانند چه چیزی می خواهند.

افراد نا موفق: نمی دانند چه می خواهند.


اگر به خواندن مقالاتی از این قبیل علاقمند هستید، از وبسایت دانش لند دیدن فرمایید.