دانلود رایگان جزوه روانشناسی شخصیت PDF

دانلود رایگان جزوه روانشناسی شخصیت PDF

دانلود جزوه


دانلود رایگان جزوه روانشناسی شخصیت pdf اختلالات شخصیت از دیدگاه روان‌شناسی شخصیت Personality را می‌توان از تفکر و رفتار تعریف کرد جزوه روانشناسی شخصیت
دانشمندی به نام هیچ برای تشریح عملکرد جزوه روانشناسی شخصیت حافظه کوتاه مدت یک تقسیم بندی را ارائه داده است و بیان کرده حافظه فعال به نوعی سیستم مرکز اجرایی ) مکانیزم کنترل و تصمیم گیری ( می باشد و دارای دو زیر سیستم می باشد :

1. حلقه بیانی ) کلامی: ( این زیر سیستم که در حافظه فعال وجود دارد به ذخیره و دستکاری مطالب کلامی می پردازد

2. صفحه موفقت بینایی – فضایی : این زیر سیس تم که در حافظه فعال وجود دارد به ذخیره دس تکاری مطالب بینایی – فضایی می پرداز د


نکته : تکالیف مفهوم مدار ها در زیر سیس تم بیانی شکل می گیرد و تکالیف ادراک مدار در زیر سیس تم بینایی فضایی بررسی و پردازش می شود در بررسی بیماران مختلف تکالیف مفهوم را با حلقه بیانی مطابقت دادند و تکالیف ادراک مدار را با صفحه موفقت بینایی فضایی مورد آزمون قرار دادند و مشاهده کردند افرادی که PTSD دارند صفحه موقت بینایی فضایی بسیار فعالی دارند و همچنین متوجه شدند که ذخیره و پردازش اطلاعات در این سیستم بیشتر اتفاق می افتد تا سیستم کلامی ، کلارک که مدل شناختی PTSD را بیان کرده است اظهار دارد که اگر ترومایی که برای فرد در این بیماری اتفاق افتاده به نوعی توسط حلقه بیانی رمزگردانی شود فرد بیمار مشکلات کمتری را دارد تا اینکه آن تروما به طریقه ادراکی رمز گردانی شود چون افرادی که به شکل ادراکی تروما را پردازش می کنند شکل معنا و مفهوم بیانی نگرفته است بنابراین فرد نمی تواند آگاهانه به آن بپردازد و آن را حل کند .


نکته : به طور کلی افراد به صورت انتخابی به محرک هایی که مرتبط با بقای فرد – طرحواره ها – تصور او از جهان و مرتبط با نگرانی های جاری اش است توجه می کنند و به یاد می آ ورند که در فصل قبل هم به این موضوع اشا ره شده بود


• نظریه حافظه مبتنی بر همسانی خلق

این نظریه بیان می کند که رمزگردانی و بازیابی انتخابی همسو با خلق فرد صورت می گیرد و در خلال خلق پایین یادآوری خاطرات ناراحت کننده بیشتر رخ می دهد به طور کلی و عامیانه این نظریه بیان می کند که خلق و خوی شخص اثر مهمی بر حافظه دارد و بازیابی یا رمزگردانی اطلاعات در مواقعی بهتر انجام می شود که خلق فرد همسو باشد با آن مواردی که یاد می گیرد برای مثال زمانی که ما با دوست خود دعوا کردیم و خلقمان پایین است و ناراحتیم اطلاعات غم انگیز را بهتر یادمان می آید


• نظریه حافظه وابسته بر خلق

این نظریه بیان می کند که ما مطالبی را بهتر یادآوری که در حالت خلقی خاصی یادگرفته شده است برای مثال با خوشحالی مطالبی را آموخته ایم بعد ها آن مطلب را بهتر یادآوری می کنیم به طور کلی یادآوری مطالبی که در حالت خلق خوب رمزگردانی می شدند راحت تر است ، این نظریه مبتنی بر اثر انتقال پردازش است که بیان می کند فعالیت های پردازشی هنگام بازیابی مشابه فعالیت های پردازشی در هنگام رمزگردانی باشد عملکرد حافظه افزایش می یابد .


• حافظه انتخاب ی

این زمانی که ما بیان می کنیم مطالب را به صورت انتخابی به یاد می آوریم بنابراین حافظه ما یک انتخابی می شود که مدل های مختلفی در باب آن بیان شده و در اینجا چند مورد از آن را بیان می کنیم :


1. مدل طرحواره ای بک: این مدل بیان می کند که افراد دارای اختلالات روانی به طور انتخابی به یادآوری اطلاعاتی می پردازند که مرتبط با نگرانی های فعلی آنان باشد برای مثال یک فرد افسرده فقط اطلاعات منفی گذشته را بازیابی می کند

2. مدل شبکه ی تداعی باور: باور بیان می کند که در این مدل هنگامی که یک گره فعال می شود ابعاد پردازش اطلاعات به سمت اطلاعاتی همسو با این فعال سازی سوق پیدا می کند


• حافظه انتخابی و اختلالات روانی

حافظه انتخابی آشکار برای اطلاعات مرتبط با نگرانی یک فرایند بین تشخیصی است ، فرضیه نگرانی فعلی کلیرینگ بیان می کند که سوگیری حافظه انتخابی در جهت نگرانی های مرتبط با اختلال خاص است برای مثال سوگیری حافظه انتخابی در افسردگی بنابر واژه های منفی و مرتبط با افسردگی است بنابراین زنی افسرده زمانی که در اتاق درمان برای ما از افسردگی اش می گوید حالت های چهره همسر و بچه هایش را در هنگامی که ناراحت هستند بهتر به خاطر می آورد بنابراین نتیجه میگیرد که خانواده ناراحتی دارد و احساس گناه دارد از اینکه زن خوبی نبوده و نتوانسته در این خانواده شادی به وجود بیاورد در نتیجه عزت نفس او پایین می آید خلق او افسرده می شود و همواره ناراحت است و این چرخه مدام در زندگی اش تکرار می شود


مطالعات نشان داده اند PTSD هرچه شدید تر باشد فرد خاطراتی که از آن تروما یادش است بزرگ تر جلوه می دهد و تحریف برخی از ابعاد حافظه بیشتر است در صورتی که اگر از دیگر فرد حاضر نسبت به صحبت های فرد بیمار سوال کنیم بیان می کند که اینگونه هم که ایشون بیان می کند نیست ، این امر تایید نظریه حافظه انتخابی و حافظه همسان با خلق است یافته ها دلالت بر این دارند که خاطرات مربوط آسیب تثبیت شده نمی باشند و فراموش می گردند حال با توجه به این گفته این سوال پیش می آید که آیا بزرگسالان می توانند وقایع آسیب زای دوران کودکی خود را به یاد بیاورند ؟ در این مورد چه ملاحظاتی در درمان وجود خواهد داشت ؟


دانلود رایگان جزوه روانشناسی شخصیت

جلسه یازد ه م در رابطه با سوال بالا دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:

A. وقتی تجربه آسیب زا انقدر ویرانگر باشد که شخص را وادار به استفاده از مکانیزم و بازگشت به گذشته نماید از این طریق حافظه مسدود شده و یاد آوری آگاهانه آسیب ، ممکن نیست اما بر حالت فعلی شخص اثر گذار هستند و با شرایط خاصی قابل دسترسی است این دیدگاه بیان می کند که اگر کسی دچار تروما اسیب یا ضربه عاطفی شده باشد و آن ویرانگر باشد باعث می شود که فرد از مکانیزم های دفاعی چون تجزیه و بازگشت به گذشته استفاده کند که این موضوع باعث می شود حافظه فرد مسدود شود و باعث می شود که امکان بازیابی اطلاعات از آن حافظه دشوار ش ود ، در واقع این اطلاعات با استفاده از این مکانیزم های دفاعی از بین نرفته است ، سرکوب شده و در ناهشیار فرد باقی مانده است و در اعمال او و شخصیت او تاثیر گذار است

B. متغیر های بسیاری وجود دارند که عمل بازیابی را تحت تاثیر می گذارند از جمله خلق ، توجه انتخابی و سطح بالای نشانه بیماری فعلی یعنی بیان می کند که وقتی این موارد بازیابی را تحت تاثیر قرار می دهند و فرد خاطرات دوران کودکی جزوه روانشناسی شخصیت خود را بیان می کند ما نمی توانیم خیلی بر روی صحبت های او حساب باز کنیم چون یادآوری آگاهانه ای نمی گیرد مگر اینکه روش های روانکاوی و درمانی بر روی فرد انجام شود

بنابراین شواهد دال بر این است یادآوری مجدد رویداد های گذشته با گذشت زمان در معرض سوگیری و خطا است، درمانگر باید در این موارد محتاط باشد و یکسری ملاحضاتی در درمان داشته باشد یعنی علاوه بر اینکه می داند یکسری از اسیب های دوران کودکی می تواند در بزرگسالی بر شخصیت فرد تاثیر گذار باشد این موضوع را هم در نظر بگیرد که فرد در اتاق درمان وقتی خاطره ای را بیان می کند دقیقا مطابقت با اصل موضوع ندارد و دچار تحریف شده و بنابراین روانشناس برا برقراری تناسب بین این دو باید بیش از حد به آن خاطره تعریف شده بها دهد و هر آنچه که وجود دارد را به نوعی به همان خاطره ربط دهد در ضمن باید درمانگر بیانات کنترل شده ای در اتاق درمان داشته باشد تا بیمار را به سمت انحرافات و یا حتی مواردی که اصلا در نظر نداشت به طور کلی ملاحضات درمانی عبارتند از :

1. از آنجایی که درمان بر پایه یادآوری رویداد ها توسط مراجع می باشد تمامی خاطرات یادآوری شده در بهترین حالت واقعیت نقل شده هستند نه واقعیت تاریخی

2. این خاطرات از نظر حالت فعلی مراجع و دیدگاه او نسبت به دنیا مهم هستند

3. محتاط باشد که به پرورش خاطرات غلط نپردازد و از بیان واضح مبنی بر اینکه یک رویداد می تواند اتفاق افتاده باشد خودداری کند .


• انواع خاطرات

به طور کلی دو نوع خاطره وجود دارد : خاطرات ویژه یا خاص: این خاطرات دارای مکان و زمان خاص هستند و بازه زمانی آن کمتر از یک روز است مثل جمعه عصر در ساحل دریا نشسته بودم ، خاطرات کلی یا عمومی : این نوع خاطرات دوره زمانی و مکان خاصی ندراند و بیش از یک روز طول می کشند مثل تعطیلات کنار دریا بودم ، معمولا بیان می شود که حافظه آقایان کلی است ، نکته مهمی که وجود دارد شیوه ثبت خاطرات چه به صورت کلی اثراتی دارد برای مثال طبق تحقیقاتی که صورت گرفته مشخص شده بیشتر افرادی که اختلالات روانی دارند حافظه آنها و خاطرات آنها کلی است و در ادامه به این نتیجه رسیدند که علت ثبات اختلال روانی در این افراد این است که امکان دستیابی به آن مخازن خاطرات خاص وجود ندارد ، چون آن دانش خاص ، خاطره خاص برای عملکرد مناسب در زندگی ضرورت دارد . در اینجا یک سوال پیش می آید که چرا خاطرات خاص برای عملکرد بهتر در زندگی ضرورت دارند ؟ در ادامه به پاسخ این سوال می پردازیم .

حافظه کلی خود از دو بخش حافظه معقوله ای و حافظه گسترش یافته تشکیل می شود، حافظه معقوله ای یعنی اینکه آن خاطره کلی که وجود دارد خلاصه شده و  از خاطرات است برای مثال فرد افسرده ای که حافظه کلی ی دارد بیان می کند من را در مدرسه تحویل نمی گرفتند ، پدر و مادرم به من اهمیت نمی دادند در واقع کل این خاطرات از یک طبقه می باشد طبقه سرزنش تحقیر توهین. در حافظه کلی گسترش یافته فرد انواع و اقسام رویداد ها را به خاطر دارد برای مثال فرد افسرده ای که حافظه کلی گسترش یافته دارد بیان می کند که دوستانم مرا در مدرسه تحویل نمی گرفتند ولی با آنها به بیرون می رفتم و خیلی بهمون خوش میگذشت دوست داشتم با آنها مدام به گردش بروم یا بیان می کند که من وقتی با پدر و مادرم به تعطیلات می رفتیم خیلی به من خوش میگذشت ولی آنها مرا در خانه تحویل نمی گ رفتند . خاطرات کل با روانی در ارتباط است و معمولا افرادی که بیماری های روانی دارند نوع خاطرات حافظه آنها کلی است مثل افراد افسرده ، دو قطبی ، افراد PTSD، افراد ASD) استرس حاد( و... و حتی با بررسی هایی که کردند مشاهده کردن در افراد افسرده حافظه کلی معقوله ای اجازه نمی دهد این افراد مسائل را به شکل واقعی ببیند و نسبت به آنها از فرایند حل مسئله استفاده کنند .


• مزیت بازیابی رویداد های خاص از حافظه ) خاطرات خاص یا ویژه(

در پاسخ به پرسشی که ابتدای صفحه مطرح شد باید مزایای استفاده از خاطرات خاص یا ویژه را بیان کنیم به طور کلی حداقل دو مزیت برای بازیابی رویداد های خاص از حافظه وجود دارد

1. شخص را قادر می سازد تا به رویداد ها به شیوه متفاوت فکر کند برای مثال اگر ما خاطره ای چ ون دیدن دوست یا همکار در خیابان و عدم توجه او به ما را داشته باشیم اگر آن را به صورت خاطره خاص ذخیره کنیم پی میبریم که حالا شاید دوستمان امروز امتحان داشته و حواسش نبوده یا فاصله او با من خیلی زیاد بوده و من را ندیده یا حواسش به مغازه ها بوده حال ما را خیلی بهتر و دید مارا خیلی بهتر می کند نسبت به زندگی تا اینکه این خاطره را به صورت کلی ذخیره کنیم و فقط آن جنبه بی توجه ای و یا تحقیر کردن دوستمان نسب به خودمان را به یاد بیاوریم.

2. دستیابی به خاطرات خاص ممکن است به برنامه ریزی و تغییر در رفتار آتی کمک کند برای مثال در ادامه مسئله بالا ما برای تغییر برنامه و تغییر رفتار تصمیم میگیریم که دفعه بعد وقتی دوستمان را دیدیم خودمان به سمتش برویم


• بازیابی و رمزگردانی اجتنابی

برای بعضی از اختلالات روانی بازیابی و رمزگردانی اجتنابی دارند برای مثال مواجه با ضربه عاطفی باعث می شود فرد برای فاصله گرفتن از اطلاعات مربوط به ضربه عاطفی و مقابله با این اطلاعات سبک بازیابی یا رمزگردانی اجتنابی را انتخاب کند برای مثال مرور خاطرات تلخ دو ران جنگ برای فرد PTSD درد آور و ناراحت کننده است بنابر این فرد برای رهایی از این درد ها مجبور است از روش اجتنابی استفاده کند و دیگر آن خاطرات را به یاد نیاورد وقتی که این عمل را انجام می دهد حافظه هم به صورت خودکار دیگر اطلاعات مربوطه به آن دوران را کد گذا ری نمی کند و از آنها اجتناب می کند در واقع در اینجا مکانیزم دفاعی که اتفاق می افتد تجزیه روانی است


• تجزیه روان ی

تجزیه روانی فرایندی است که فرد برای کاهش آگاهی خود و شناختش استفاده می کند و این تجزیه روانی باعث ایجاد یک گسستگی بین هشیاری حافظه هویت و درک محیط می شود ولی این اطلاعات فنا ناپذیرند و در حافظه ناهشیار ذخیره می شوند و فردی که مدام از این تجزیه روانی برای رهایی از خاطرات در آور استفاده می کند باعث می شود به حافظه و روانش آسیب وارد شود و وقت ها این گسستگی بسیار زیاد می شود که به هویت های فرد ضربه وارد می کند و افراد چند شخصیتی پدید می آیند و علت آن همان بازیابی و رمزگردانی اجتنابی می باشد


• ف رضیه اجتناب – گوش به زنگی

علت افرادی که دارای اختلالات اضطرابی هستند در آغاز به تهدید توجه می کنند اما پس از آن از پردازش مفصل تهدید اجتناب می کنند برای مثال تا یک نشانه از آن تروما می بیند سریع از آن اجتناب می کند و دیگر به آن فکر نمی کند تا بتوانند ناراحتی در مواجه طولانی را به حداقل برسانند ، این امر باعث حفظ اضطراب می گردد در واقع اضطراب آنی فرد را کاهش می دهد ولی اضطراب اصلی باقی می ماند در نتیجه باعث می شود شخص قادر به بازیابی اطلاعات تهدیدات گذشته ای که با آنها مواجه شده نباشد در نتیجه نمی تواند به شکل واقع گرایانه تری به به ارزیابی محرک ها در محیط بپردازد دقیقا مثال مارگزیده ای می شود که از ریسمان سیاه و سفید می ترسد


• حافظه عود کنند ه

خاطرات و تصویر پردازی های مزاحم سرشار از معنا هستند و همچنین برای درک هیجانات قوی اطلاعات زیادی را به ما می دهند، حافظه عود کننده یا همان ذهنی که مدام تکرار می شوند یک فرایند بین تشخیصی است که می تواند به شکل های گوناگون ظاهر می شود در اختلال اضطراب پس از سانحه خاطرات عود کننده ممکن است به عنوان علائم هشدار دهند باشد ، در روان پریشی به عنوان جزوه روانشناسی شخصیت برخی از نشانه های بیماری که مرتبط با خاطرات گذشته هستند و در افراد مبتلا به ترس اجتماعی به صورت تصویر های ذهنی از دیدگاه ناظر وجود دارد در واقع محتوای خاطرات عود کننده به نگرانی هایی که خاص هر اختلال است مرتبط می شود ، انسان ها گنجایش و ظرفیتی دارند که از طریق آن به طور مک رر به آنها یاد آوری می شود تا با استفاده از این علائم هشدار دهنده به اجتناب از ضربه عاطفی بپردازند ، این فرایند در شرایطی که تهدید وجود دارد می تواند موجب سازگاری گردد ولی اگر ضربه عاطفی در گذشته اتفاق افتاده باشد علامت های هشدار دهند باعث به وجود آمدن اضط راب غیر ضروری و تشویش می گردد

جلسه دوازد ه م • آیا پردازش های نقش علی را در اختلالات روانی بازی می کنند ؟


تجزیه روانی که همان گسستگی در حافظه روانی است و سبک مقابله اجتنابی و پردازش ادراک مدار اینها در زمان های ضربه عاطفی یا فورا بعد از آن ضربه عاطفی اختلال استرس پس از سانحه PTSD را پیش بینی می کند یعنی می توان گفت که از عوامل ایجاد اختلال PTSD می توانیم به مکانیزم دفاعی تجزیه روانی سبک مقابله ای و پردازش ادراک مدار بیمار اشاره کنیم ، در تحقیقاتی که در حوزه افسردگی انجام شد مشخص شد که افراد افسرده نوع حافظه کلی دارند بنابراین می توان گفت که حافظه کلی می تواند نقش افسردگی را در اینده پیش بینی کند و نقش علیتی را به آن بدهیم .

حافظه کلی ، بازیابی و رمزگردانی اجتنابی باعث می شوند که دستیابی به حافظه و خاطرات خاص ضعیف تر باشد حافظه انتخابی ) آشکار و نهان( و حافظه عود کننده باعث می شوند که ما به یکسری خاطرات دستیابی عالی داشته باشیم

این دستیابی عالی که حافظه انتخابی و حافظه عود کننده در رابطه با نگرانی های فعلی بیمار برای او ایجاد می کنند باعث ایجاد محدودیت در دستیابی به مخزن کامل خاطرات می شود یعنی اینکه فرد نتواند به مخزن کامل خاطراتش دستیابی داشته باشد در واقع فرد خاطراتی که مخالف با نگرانی هایش است را نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد و این موضوع باعث می شود بیماری فرد حفظ شود برای مثال فرد GAD در دسترسی به خاطرات خارج از اضطرابش محدود است و نمی تواند به آنها بپردازد و همواره بیان می کند می دانم که این اضطرابم هنوز اتفاق است ولی نمی توانم به چیزی غیر از این فکر کنم !


بیماران دچار اختلالات روانشناختی به دلایل زیر دستیابی به مخزن خاطرات آنان ضعیف است در واقع ویژگی متمایز بیماران روانی ضعف دستیابی به مخزن خاطرات است بنابراین :

One. دستیابی به مخزن خاطرات خاص آنها متوقف شده است و مغز از این عملکرد فارغ است یعنی فرد بیشتر خاطرات کلی را به یاد دارد Two. تجزیه روانی و اجتناب باعث می شوند که رمزگردانی و بازیابی حافظه مختل شود Three. در نتیجه نگرانی های فعلی بیمار بر او تسلط پیدا می کنند


• چرا دستیابی ضعیف و نامناسب به مخزن گسترده خاطرات می تواند به حفظ آسیب روانی در اختلالات کمک کند ؟ a( د سوگیری حافظه و ضمنی نسبت به نگرانی مرتبط با هر اختلال و همچنین خاطرات عود کننده هر اختلال باعث افزایش دسترسی به اطلاعاتی میگردند که لزوم نگرانی را تایید می کنند یعنی سوگیری حافظه به نگرانی های مرتبط با هر اختلال و عود این نوع خاطرات باعث تایید نگرانی فرد می شود

b( افزایش دستیابی به اطلاعات مرتبط با نگرانی فراینده های استدلال که تحت تاثیر و در دسترس بودن خاطرات قرار

را جهت می دهند یعنی این نوع سوگ یری هایی که در حافظه ایجاد می شود فرایند استدلال فرد را تحت تاثیر قرار می ده د c( نشانه های فعلی بیماری باعث تحریف بازیابی به گونه ای می شوند که نگرانی های فعلی را تایید می کنند

d( دستیابی ضعیف به مخزن خاطرات خاص احتمالا باعث متوقف شدن پردازش عاطفی می شود که این امر باعث حفظ نگرانی های فعلی بیمار می شود یعنی ما زمانی که نتوانیم به خاطرات خاص دستیابی داشته باشیم پردازش عاطفی و هیجانی ما تحت تاثیر قرار میگیرد و باعث حفظ شدن بیماری و نگرانی های مرتبط با آن می شود

e( دستیابی ضعیف به گسترده ترین طیف خاطرات مانع تغییر خود انگیخته عقاید و ارزیابی های غیر سودمند می شود یعنی وقتی ما دسترسی ضعیفی به خاطرات خاص داریم مانع تغییر عقاید غیر سود مند ما در بیماری می شود f( کاهش دستیابی به خاطرات خاص با حل ضعیف مسئله ارتباط دارد


• کاربرد های بالینی

درمان بازیابی و رمزگردانی اجتنابی: آموزش این موضوع به بیمار که اجتناب طولانی مدت او باعث پیامد هایی برایش می شود یعنی آموزش به مراجعان در مورد پیامد های نامطلوب بالقوه اجتناب طولانی یعنی به او می گویم اجتناب طولانی حفظ اختلالش می شود و برای اینکه مراجع این مفهوم را کامل بفهمد برای او از تشبیه و استعاره برای تشریح مفهوم حافظه غیر منظم و فراهم آوردن منطقی برای درمان مواجه ای ، استفاده از مثال فکر نکردن در مورد خرس سفید برای بیان سرکوبی تصورات ذهنی و پیامد های نامطلوب و زیان بار ، تلاش برای اجتناب از به خاطر آوردن خاطرات آسیب زا یعنی به مراجع بیان می کنیم که با درد هایش مواجه شود و آن را حلاجی و در جای مخصوص خودش در کمد ذهنش قرار دهد تا آنها حل شوند و از آسیب رها شود


درمان مواجه ای: درمان مواجه ای ممکن است برای تصحیح کردن بی نظمی ، تجزیه و فروپاشی خاطره های مربوط به ضربه عاطفی سود مند باش د ، این درمان شامل دو مولفه تصوری و واقعی می باشد :

a( مواجه تصوری یا تجسمی شخص را ملزم می کند تا موضوع ضربه عاطفی را با تمام جزئیات ) احساسی و هم عاطفی( را برای طولانی مدت تجسم نماید

b( مواجه واقعی مواجه رتبه بندی شده با محرک های واقعی مرتبط با ضربه آسیب زاست

برای مثال از مراجع می خواهیم آن ضربه عاطفی یا تروما را به ترتیب برای ما مرور کند و در مراحلی که بیان می کند ما سطح اضطراب او را میسنجیم و این باعث می شود اطلاعات بیمار از آن ضربه عاطفی منسجم تر شد و باعث کاهش آسیب در او شود بنابراین درمان می تواند روی بازسازی خاطره متمرکز شود تا بتواند اطلاعات حقیقی را که در مورد رویداد شناخته شده است را وحدت دهد و از طریق باعث کاهش تشویش و ناراحتی گردد


درمان خاطرات عود کنند: درمان از طریق آشکار کردن معنای تصاویر ذهنی با تکنیک ه ای درمانی شناختی میسر می شود یعنی ما تصاویر ذهنی را بکار می بریم تا بتوانیم مراجع را به قانع کنیم تا به معنا و مفاهیم خاطرات آزار دهنده اش وحدت دهد و آنها را تغییر دهیم و به درمان او کمک کنیم


درمان حافظه کلی: استفاده از یادداشت های روزانه که حاوی افکار خودکار منفی و فرایند ارزیابی هستند تا از این طریق بتوانیم بیمار را برای شناخت بیشتر آن اختلال یا خاطره روشن کنیم

استفاده از درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT : این روش مستلزم توجه به شیوه ای خاص بطور هدفمند می باشد که در زمان حال بوده و نقادانه نیست و شامل تمرین های نشستن تنفس کردن و توجه در خلال فعالیت های روزانه که  افزایش یافتن آگاهی در حال می شود ، شامل همان برنامه های مدیتیشن است که به میزان تنفس و موارد دیگر توجه می کنند تا بتواند اطلاعات محیط را در حال به آن صورت که هست دریافت کند


درمان تحریف حافظه: بایست ی به تمامی خاطرات گزارش شده توسط مراجعین احترام خاطرات را برای اهمیت بال ینی بالقوه شان مورد بررسی قرار داد .حت ی اگر حقیقت تا ریخی نداشته باشند اما دارای حقیقتی داستانی هستن د

استفاده از تکنیک تجربه رفتا ری : تهیه ییادداش ت از تجربیات رفتا ری از بیمار برای یادآو ری دقیق این تجربیات در چند روز بعد آن. این روش به بیمار کمک می کند تا بتواند حافظه خاص خود را تقویت کند


خلاصه جزوه روانشناسی شخصیت

به طور خلاصه عدم دستیابی صحیح به مخزن کامل خاطرات در اختلالات مختلف مشترک بوده و به حفظ آنها کمک می کند همچنین این احتمال که دستیابی صحیح ممکن است در تنظیم عاطفه نقش داشته باشد مورد تاکید قرار گرفته است یعنی دستیابی صحیح اطلاعات می تواند به تنظیم حافظه کمک کند ، مجموعه ای از راهبرد ها می تواند پردازش های حافظه را که باعث حفظ اختلالات روانشناختی می شوند مورد هدف قرار دهند از جمله آموزش تجارب رفتاری درون جلسه ای و بین جلسه ای ، مواجهه تصویری و واقعی و کار کردن با نقاط داغ در حافظه


• REASONING استدلال

استدلال در لغت به معنای دلیل آوردن و نتیجه گیری کرد برای چیزی تدبیر و تفسیر اوردن و نتیجه گیری کردن اما به طور علمی استدلال تفکریست در ارتباط با استنتاج نتایج قضاوت کردن و آزمون فرضیه ها به شیوه ای منطقی و منسجم


• سوگیری استدلال

استدلال نیز مانند سایر مواردی که بحث کردیم دارای سوگیری است ، سوگیری استدلال هنگامی اتفاق می افتد که تفکر مربوط به جهان معمولا به سوی نتایج خاصی و به شیوه منظم و نظام مند در مکان ها و زمان های مختلف معطوف می گردد یعنی این فرایند نتیجه گیری در استدلال به سمت نتایج خاصی که در این صورت می گوییم سوگیری استدلال اتفاق افتاد ، سوگیری وقتی برای ما در اختلالات روانشناسی مهم می شود که ناکارآمدی به وجود بیاورد یعنی سوگیری های مربوط به استدلال پدیده ای کلی ، متداول و معمولی هستند و هرگاه ما تلاش جزوه روانشناسی شخصیت می کنیم تا بهتر به پیش بینی دنیای اطرافمان بپردازیم می تواند اتفاق در واقع در تمام افراد سوگیری استدلال وجود دارد اما زمانی که این سوگیری کج کار شود و اشتباه باشد باعث ایجاد اختلال می شود بنابراین سوگیری در استدلال لزوما کج کار و ناقص نیست و برخی از سوگیری ها در استدلال ممکن است مزایای واقعی داشته باشند به ویژه سوگیری هایی که به عنوان سوگیری های خود یاری شناخته می شوند و باعث افزایش عزت نفس و انگیزه در جمعیت غیر بالینی می شوند )سوگیری خود یاری(


• انواع فرایند های استدلالی

استدلال مبتنی بر تفسیر: این استدلال مستلزم نتیجه گرفتن در رابطه با معنی موقعیتی است که نامفهوم ، دو پهلو و یا نامحدود می باشد یعنی نتیجه گیری کنیم در رابطه با معنای موقعیتی


استدلال اسنادی: شیوه ای که از طریق آن افراد دلایل مرتبط با نتایج خاص را استنباط می کنند یعنی ما رویداد یا واقعه را به چه چیزی نسبت می دهیم


استدلال انتظاری: استفاده از شیوه هایی است که برای پیش بینی احتمال رویداد های آتی و نیز پیش بینی نتایجی که ممکن است از کار ها یا موقعیت های خا ص منتج شوند را شامل می شود یعنی اینکه احتمال وقوع رویداد ها در اینده را پیش بینی کنیم

کشف هم تغییری: توانایی کشف دو رویدادی است که معمولا به شیوه ای منظم و مستمر باهم اتفاق یعنی دو رویدادی که باهم اتفاق می افتند را باهم کشف کنی م


آزمون کردن فرضیه: فرایندی استدلالی است که به عنوان ارزیابی اینکه آیا توضیحات و عقاید دقیق هستند یا نیاز به مرور بر اساس اطلاعات جدید را دارند استف اده می شود یعنی ما شواهد موجود را جمع آوری می کنیم تا آن استدلالی که داریم یا نتیجه ای که گرفتیم را تایید کنیم


به طور کلی یک نوع سوگیری تاییدی وجود دارد به گونه ای که مردم تمایل دارند تا نسبت به اعتبار بخشی عقایدی که از پیش وجود داشته سوگیری کنند یعنی اف راد یک عقیده ای از قبل دارند و می خواهند برای اثبات فرضیه ای که دارند شواهدی می کنند که در اینجا سوگیری تاییدی وجود دارد . برخی از این فرایند های استدلالی در اختلالات روانی نقش مهمی دارند .


• نمونه ای از تحریف های شناختی و فرایند های بالقوه استدلالی مرتبط با آن

One. استنباط تصادفی ) دلبخواهی/اختیاری( : گرفتن نتایج ناموجه و بدون توجه به شواهد یعنی در اینجا ما بدون اینکه شواهدی وجود داشته باشد یا شواهد عکس وجود داشته باشد ما نتیجه ای را رقم میزنیم برای مثال فرد فوبی اجتماعی خندیدن دو نفر در رستوران را به خودش استنباط می دهد و نتیجه گیری می کند آنها او را مسخره میکردند در حالی که این چنین نیست .استنباط تصادفی می تواند ثمره سوگ یری ها در استدلال مبتنی بر تفسیر آزمون فرضیه، قضاوت مبتنی بر انتظار ویا سوگ یری ها ی وابسته به هم باشد Two. انتزاع انتخابی: تمرکز خارج از بافت و عدم توجه به سایر ویژگی های مهم موقعیت یعنی با در نظر گرفتن یک قسمت کوچک از اطلاعات نتیجه گیری می کنند و داده های مهم را نادیده می گیرند مثل خانومی که ادعا می کند همسرش دیر سین میکنه و درنتیجه استدلال میکنه همسرش دوسش نداره ، انتزاع انتخابی می تواند حاصل سوگ یری در آزمون فرضیه،قضاوت انتظار، یا استدلال مبتنی بر تعبیر و تفسیر باشد Three. تعمیم افراطی: استخراج نتایج و قوانین کلی یک یا چن دین ر ویداد مجزا و یا استفاده از یک مفهوم برای طیف گسترده ای از ر وی دادها ی مرتبط و یا غیر مرتبط می باش د یعنی نتیجه ای را از یک رویداد میگیرد و آن را به همه زمینه های کارکردی خودش تامیم می دهد مثل دانشجویی که درس خوانده و تلاش کرده ولی در پایان ترم نمره پایین گرفته و این اتفاق را به خودش تامیم افراطی می دهد Four. بزرگ نمایی/فاجعه انگاری: مبالغه اهمی ت ی ک ر ویدا د به ش یوه ای منف ی اس ت برای مثال فردی در سفر پایش پیچ می خورد و کل سفر را برای خود و دیگران تلخ می کند یا فردی که در رابطه با ا ینده منفی بافی می کند.بزرگ نمای ی م ی تواند ثمره سوگ یر تفسیر ، استدلال اسناد ی، آزمون فرض یه، قضاوت انتظار ، یا سوگ یری ها ی وابسته به هم باشد

Five. شخصی سازی : :شامل مرتبط کردن نابجای ر وی دادهای خارجی به خود است برای مثال فردی دعوا های پدر و مادرش را به خودش نسبت می دهد و می گوید بخاطر من است این افراد رویداد های زندگی را به صورت نابجا به خود نسبت می دهند، شخصی سا زی می تواند ثمره سوگ یری ها در تفسیر، استدلال اسنادی، یاآزمو ن فرضیه باشد Six. تفکر دو وجهی یا تفکر سیاه و سفید یا تفکر دو قطبی: عبارت است از تقسیم کردن تجارب به یکی از دو گروه افرا طی، یعنی همه خوب یا همه ب د تفکر این افراد یک تفکر صفر و صد است یا بد بد یا خوب خوب.تفکر دو وجهی می تواند از سوگ یری ها در استدلال اکتشافی منتج گردد


• اسناد ها

هنگامی که افراد می خواهند توضیح دهند که چرا ر ویدادها ی خوب یا بد برای آن ها اتفاق می افتد نتایج را به دلایل خاصی نسبت می دهند اسناد ها می تواند درونی یعنی در درجه اول توسط شخص به وجود آمده یا ب یرونی یعنی در درجه اول توسط محیط به وجود آمده باشد. اسناد ها می توانند باثبات و پای دار یعنی احتمال این که یک چی زی تغییر کند وجود ندارد یا جزوه مکاتب روانشناسی می تواند گذرا باشد ی عنی ر ویدادی همچنین اسنادها می توانند جهانی و کلی یعنی مرتبط با سایر موقعیت ها یعنی در همه چیز مضطرب است یا محلی و موقعیتی یعنی مربوط به یک ر وی داد خاص باشد یعنی الان بخاطر این رویداد مضطرب است


سبک اسنادی بدبینانه : نسبت دادن ر ویدادهای منفی به علت های درونی، ثابت و کلی و نسبت دادن ر ویدادها ی مثبت به علت های موقعیتی ،خارجی و گذرا یعنی فرد رویداد های منفی را همیشه می بیند و رویداد های مثبت را گذرا و به اصطلاح شانسی ببیند برای مثال همسری می گوید شوهرم همیشه عصبی و وقتی ازش میپرسیم مهربانم هست بیان می کند که نه بابا همیشه عصی حالا چی بشه یکی بهش بگه یه بار یه محبتی کنه یه کاد ویی چیزی بخره!


• استدلال انتظاری و روش اکتشافات

یک بعد اصلی و عمده استدلال، قضاوت کردن در مورد ر ویدادهای نامشخص است مانند پیش بینی کردن احتمال ر وی دادهای آتی )انتظارات (، قضاوت در مورد این که تا چه حد ممکن است کارهای خاص منجر به پیامدهای خاص گردند و یا قضاوت در مورد این که پاسخ های خاص پس از نشانه های م وقعیتی خاص به وجود آید این گونه پیش بینی ها می توانند تلاش و انر ژی که ما در راستای رسی د ن به اهداف و یا انتخاب رفتارها م ی کنیم متأثر سازن د به همین صورت، قضاوت و ار زیابی انتظارات ممکن است نقش مهمی در حفظ و نگهدا ری اختلالات روان شناختی داشته باشد • انواع روش های اکتشاف ی

روش اکتشافی مبتنی بر در دسترس بودن: قضاوت هایی که تحت تاثیر قرار می گ یرند که چه چی زی به راحتی به ذهن می آی د این روش باعث می شود که مردم تحت تاثیر میزان آشنایی خودشان با آن موقعیت باشد برای مثال وقتی کلمه تصادف را می شونیم قضاوت ما وابسته به خاطراتی یا تجربه هایی است که از تصادف داریم آنچه که شنیدیم یا دیدیم .