8- مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی Caregiversاین روش مهاجرت مخصوص افرادی است که در زمینه های پرستاری خانگی یا زمینه های مشابه در کانادا دارای سابقه کاری هستند. مدت زمان این روش مهاجرتی، 6 ماه است و شامل موارد زیر می شود.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر سر بزنید:


1- برنامه پرستاری کودکان

برای استفاده از این روش، باید مدارک زیر را دارا باشید.

تجربه 2 سال کار در کانادا در زمینه ی پرستاری خانگی کودکان

2 سال سابقه ی کاری کانادایی باید در 4 سال گذشته کسب شده باشد.

سطح زبان CLB 5 که معادل آیلتس جنرال با نمرات reading 4، writing 5، listening 5، speaking 5 می باشد.

گذراندان دوره ی تحصیلی حداقل یک ساله در کانادا در کالج یا دانشگاه یا مدرک معادل آن برای افراد فارغ التحصیل در خارج از کانادا

2- برنامه پرستاری از افراد نیازمند به مراقبت های پزشکی شدید

متقاضی باید دارای دو سال سابقه ی کانادایی به عنوان registered nurse، registered psychiatric nurse، licensed practical nurse، home support worker، یا nurse aide باشد.

2 سال سابقه ی کاری کانادایی باید در 4 سال گذشته کسب شده باشد.

برای عناوین registered nurse، registered psychiatric nurse، باید CLB 7 که معادل نمره ی 6 آیلتس در تمام اسکیل ها می باشد، کسب نمایید. برای سایر عناوین شغلی این بخش، CLB 5 قابل قبول است. (CLB 5 معادل آیلتس جنرال با نمرات reading 4، writing 5، listening 5، speaking 5 است.)