چرا مراسم چهلم را به تعداد فرزندان کم می‌کنند؟

در برخی از مناطق کشور نحوه محاسبه چهلم میت این‌طور مرسوم است که برای تعیین روز دقیق مراسم چهلم فرد متوفی، تعداد فرزندان آن مرحوم را از عدد چهل کم می‌کنند و عدد حاصل را به‌عنوان روز برگزاری مراسم چهلم در نظر می‌گیرند. برای مثال چنان‌چه مرحوم ۴ فرزند داشته باشد، چهلم وی را در روز ۳۶ ام برگزار می‌کنند. البته در برخی مناطق دیگر تنها تعداد فرزندان پسر را از عدد چهل کم می‌کنند. البته این سنت توجیه برای این عمل کم کردن تعداد فرزندان از عدد چهل، را طولانی شدن عمر فرزندان می‌داند!

اما در پاسخ به این رسم باید بگوییم که هیچ قاعده و قانون دینی و عقلی‌ای در این رسم وجود ندارد. در ادامه مقاله به طور کامل و از جوانب مختلف به بررسی نحوه محاسبه چهل مرده و متوفی پرداختیم.