جام گل چیست؟


نحوه هدیه دادن متناسب با نوع مراسم و دلیل ارائه آن و همچنین سلیقه افراد متفاوت است. به طوریکه برخی تاج گل را انتخاب و عده ای چیدمان گل در کاپ را گزینه بهتری می دانند. جام گل به چیدن گل ها درون کاپ های پایه بلند گفته میشود که اسفنج برای چیدمان ساقه های گل ها درون ظرف و گلبرگ ها بیرون از آن قرار میگیرند. گل های استفاده شده و بلند یا کوتاه بودن ساقه های آنها به مدل چیدمان بستگی داشته و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

تنها محدودیت در چیدمان گل درون کاپ، میزان قدرت تحمل پایه آنها و حفظ تعادل در نحوه چیدمان می باشد. مخزن جام ها اغلب ظرفیت زیادی نداشته و به همین دلیل تعداد گل ها باید با دقت انتخاب شوند. البته در کاپ های فلزی که پایه آنها استحکام زیادی دارد این محدودیت تا حد زیادی قابل رفع خواهد بود.

جام گل