قیمت سبد گل طبیعی


در انتخاب سبد گل برای مناسبت های مختلف با گل های طبیعی و مصنوعی روبرو خواهید شد. اغلب افراد به دلیل طراوات و تازگی و احساس زنده بودن انتخاب گل های طبیعی را به مصنوعی ترجیح می دهند. هر چند گل های استفاده شده در این سبدها عمر کوتاه و چند روزه دارند، اما جلوه و احساس خوشایند آنها در همان چند روز ارزش بسیار زیادی دارد. قیمت سبد گل طبیعی با توجه به نوع گل هایی که در آنها استفاده میشود متغیر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر هزینه ها برایتان قابل چشم پوشی می باشند، سبدهایی را می توانید انتخاب کنید که دارای گل های رز هلندی مانند سبد گل رز و یا سبد های دیگر که دارای ترکیب گل هایی مانند رز هلندی،آنتوریوم، آستر و لیسیانتوس و اورینتال هستند. این سبدها قیمت بیشتری نسبت به نمونه هایی دارند که بیشتر از گل های میخک و داوودی در آنها استفاده شده است.