صنعت و طبیعت

مد مفهوم نوینی است که شاید تا یک قرن گذشته چندان موضوعیت نداشت و یا دست کم مانند امروز در کانون توجه نبود. در گذشته الگوهای محبوب پوشاک چندان تغییر نمیکردند و صرفا در همان چهارچوب های موجود، لباس هایی با طرح های دیگر پارچه و رنگ های متفاوت دوخته میشدند.


امروزه اما صنعت مد به سرعت در حال تغییر است به شکلی که هر فصل و هر سال ترندهایی جدید از طریق رسانه ها به مردم معرفی میشوند و آن ها نیز به سرعت از بین رفته و جای خود را به مدل های دیگر میدهند. به این صورت است که مشتری صنعت مد به طور مداوم در حال خرید لباس های جدید و دور انداختن لباس های قدیمی است و به این شکل تولید زباله و فشار به منابع طبیعی روز به روز افزایش میابد.


در اینجا سوالی مطرح میشود: آیا باید نوآوری در طراحی لباس را قربانی طبیعت نماییم؟

خیر! بلکه باید از اقناع سازی توسط رسانه ها پیشگیری کنیم. و سلیقه ی مشتری را نسبت به مد روز اولویت دهیم. بدانیم که طرح های لباس تنها برای امسال و سالهای آینده کارآمد نیستند و افراد همواره میتوانند مدل های محبوبشان را بپوشند.