چند نکته در مورد آداب معاشرت

در این پست می‌خواهیم چند نکته در مورد آداب معاشرت را با هم بررسی کنیم.


1.حرف کسی را قطع نکنیم. دائم وسط حرف کسی نَپَریم و صبور باشیم،به دیگران مجال و فرصت حرف زدن بدهید و شنونده خوبی باشید.


2.از خود تعریف نکنیم. برخی از ما عادت کرده ایم در همه جا پُز بدهیم و از صِفات و ویژگی های خود مدام تعریف کنیم،اینکارِ ما نشان دهنده خودپسندی ماست و بسیار ناپسند و زشت جلوه میکند.


3.با صدای بلند صحبت نکنید. داد و صدای بلند باعث میشود حسِ ترس و اضطراب در دیگران ایجاد شود.


4.تُپق نزنید و کلمات را درست ادا کنید. لازم است که قبل از حرف زدن خوب فکر کنید و بعد آن را بیان کنید.


5.درِگوشی حرف نزنید. وقتی درِگوشی با کسی حرف بزنید به دیگران این احساس دست میدهد که در رابطه با آنها صحبت میکنید و میپندارند نقص یا مشکلی دارند.


6.بدگویی و غیبت نکنید. اینکار باعث میشود کسی به شما اعتماد نکند زیرا فکر میکنند شما در نبود آنها نیز در خصوصِ شان اینگونه صحیت میکنید.


7.با دقت از شوخ طبعی استفاده کنید. شوخی بِجا و شایسته باعث میشود مکالمات از حالت رسمی و خشک خارج شود و احساس صمیمیتِ بیشتری بین شما و دیگران ایجاد شود.


8.وقتی کسی با شما حرف میزند به او نگاه کنید و ارتباط چشمی برقرار کنید. وقتی به مخاطب نگاه نکنید او فکر میکند شما توجهی به موضوع ندارید یا برایتان مهم نیست

منبع: سایت دوستان خوب