درمان روماتیسم زانو به تشخیص دکتر خیر اندیش

روماتیسم با زانو دردهای بلغمی

این نوع زانو درد در جامعه زنان بسیار شایع است. این زانو درد، آغازی برای روماتیسم است. در درمان روماتیسم دکتر خیراندیش، کاملا به درمان این زانودرد توجه شده است.

نحوه درمان

کاهش غذاهای سرد و تر

ارده با شیره روزی یک پیاله

روغن مالی هر شب با روغن سیاهدانه و بادام تلخ ترکیبی

انجیر شبی 7 عدد خیس کرده میل شود.

مصرف روزانه دم کرده زنجفیل و دارچین

روماتیسم با زانو درد سوداوی

این نوع زانو درد در جامعه بسیار شایع است و هم درجامعه زنان و هم در مردان به وفور یافت می شود.

نحوه درمان

هرشب تا 5 ماه روغن بادام تلخ روی زانو مالیده شود.

بادکش زانو یک شب در میان

زیتون 7 عدد ناشتا

مویز روزی 50 عدد

زالو درمانی