نحوه برخورد با همکار زن

یکی از احمقانه ترین چیزهایی که یک مرد درست بعد از چالش #me too (هشتگ منم همینطور) در هند گفت این بود که بهتر است از صحبت با همکاران خانم خودداری کنیم! دیگر حرف گمراهانه این بود که مردان نباید با زنان شوخی کنند. با این وجود، مرد دیگری از این که این امر بر استخدام خانم ها تأثیر خواهد گذاشت، احساس شرمندگی کرد. در واقع روش برخورد با همکاران زن این نیست که با آنها هیچ ارتباطی نگیرید.


برخورد با همکاران زن
برخورد با همکاران زن

مردها گیج شده اند و به دنبال راهنمایی هستند. پاسخ مطمئناً بلاک کردن یا دور زدن خانم ها نیست؛ این یک فرهنگ فراگیر می باشد که هنگامیکه زنان بیشتری در رأس محیط کاری قرار داشته باشند، مردان دست از کار می کشند، گویی که همکاران خانم آنجا هستند که موجبات سرگرمی یا خوش گذرانی آنها را فراهم کنند.

دراینجا برخی از بایدها و نبایدها در روش برخورد با همکاران زن را بازگو کرده‌ایم:

یکی از احمقانه ترین چیزهایی که یک مرد درست بعد از چالش #me too (هشتگ منم همینطور) در هند گفت این بود که بهتر است از صحبت با همکاران خانم خودداری کنیم! دیگر حرف گمراهانه این بود که مردان نباید با زنان شوخی کنند. با این وجود، مرد دیگری از این که این امر بر استخدام خانم ها تأثیر خواهد گذاشت، احساس شرمندگی کرد. در واقع روش برخورد با همکاران زن این نیست که با آنها هیچ ارتباطی نگیرید.

مردها گیج شده اند و به دنبال راهنمایی هستند. پاسخ مطمئناً بلاک کردن یا دور زدن خانم ها نیست؛ این یک فرهنگ فراگیر می باشد که هنگامیکه زنان بیشتری در رأس محیط کاری قرار داشته باشند، مردان دست از کار می کشند، گویی که همکاران خانم آنجا هستند که موجبات سرگرمی یا خوش گذرانی آنها را فراهم کنند.

دراینجا برخی از بایدها و نبایدها در روش برخورد با همکاران زن را بازگو کرده‌ایم:

عادی رفتار کنید!

از مهم‌ترین اصول روش برخورد با همکاران زن این است که عادی باشید. دواقع همان رفتاری را که با همکار آقا دارید، داشته باشید، به جز دست دادن و شوخی کردن!

از کلمات محبت آمیز استفاده نکنید!

این کلمات را برای همسر یا نامزد خود نگه دارید. همکاران خانم، عزیزم، عسلم، یا شیرینم نیستند، همانطور که همکاران آقا هم نیستند.

جوک های زشت و یا عکس های نکته دار را برای آنها ارسال نکنید.

خانم ها، جوک های زشت را توهین آمیز می دانند. ارسال یک عکس نکته دار به طور کلی جنبه منفی دارد. این نشان می دهد که شما شخصی منحرف هستید و باعث می شود که او در حضور شما احساس ناراحتی کند.

اشکالی ندارد که از یک خانم تمجید کنید!

تجمید از یک خانم در صورتی که رسمی بیان شود، هیچ اشکالی ندارد. خانم ها از تعریف و تمجید، قدردانی می کنند، اما زمانی که این تمجید ها به امید گرفتن چیزی در ازای آن باشد، غریزه قوی آنها متوجه آن خواهد شد.

از تنها ماندن با همکار خانم امتناع نکنید!

اگر از قرار ملاقات تنهایی با یک خانم اجتناب کنید یا او را از قرارها یا شام ها پس از ساعت اداری حذف کنید، این کار می تواند نمونه هایی از تبعیض در محیط کار در محیط کار باشد. این رفتار باعث می شود که او شانس شبکه سازی و پیشرفت را از دست بدهد.

با او رو در رو صحبت کنید!

یک خانم متوجه می شود که چه زمانی زیر نظر است و این کار باعث می شود که او احساس راحتی نکند. این غرایز درنده را کنار بگذارید و احترام خود را به او نشان دهید. سعی نکنید کار او را به عهده بگیرید!

هیچ وقت به یک همکار خانم پیشنهاد ندهید که کار او را انجام دهید، این یا به این معناست که شما بهتر از او هستید یا می خواهید فشار کار او را کمتر کنید. توانایی او اگر از شما بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.