درباره Terminator 3: Rise of the Machines 2003 چه میدانید؟

در فیلم نابودگر 3 خیزش ماشین ها 10 سال پس از نابودگر 2، جان کانر به جوانی بیکار تبدیل شده که به طور مخفیانه زندگی می کند و نابودگرها موفق به پیدا کردن او نمی شوند. اینبار یک زن به اسم TX در نقش نابودگرِ منفی است و وظیفه دارد ماموریت T-1000 را به پایان برساند. اینجا جان 25 سال دارد و همسر او ترمیناتوری که جان را در آینده کشته بود (آرنولد) دوباره فعال می‌کند و برای محافظت از جان به گذشته می‌فرستد و ابندفعه نیز آرنولد موفق عمل میکند و با استفاده از سلول هیدروژنی خودش، تی ایکس را نابود کرده و سپس خودش نیز نابود میشود.


Terminator 3 : Rise of the Machines 2003
Terminator 3 : Rise of the Machines 2003