منظور از آزمایش LDH چیست؟

آزمایش LDH، به منظور اندازه‌گیری مقدار لاکتات دهیدروژناز صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که این آنزیم، نوعی آنزیم درون‌سلولی است و در بافت‌های بدن قرار دارد، وقتی مرگ ‌سلولی رخ می‌دهد، این آنزیم نیز به جریان خون وارد می‌شود. آنزیم لاکتات دهیدروژناز ایزوآنزیم‌هایی دارد که در بافت‌های مختلف قرار دارند و اندازه‌گیری مقدار آن‌ها، برای شناسایی بیماری‌های مربوط به همان بافت انجام می‌گیرد. انجام این آزمایش به طور جداگانه صورت نمی‌گیرد.

آزمایش LDH برای اندازه‌گیری میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز انجام می‌شود
آزمایش LDH برای اندازه‌گیری میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز انجام می‌شود

آزمایش LDH به چه منظوری انجام می‌شود؟

آزمایش LDH که مخفف Lactate Dehydrogenase می‌باشد، به منظور اندازه‌گیری همین آنزیم، یعنی لاکتات دهیدروژناز انجام می‌گیرد.

لاکتات دهیدروژناز نوعی آنزیم درون ‌سلولی است که انواع بافت‌های بدن اعم از بافت‌های کبد، کلیه، قلب، ریه، مغز و ماهیچه‌های اسکلتی، این آنزیم را در خود جای داده‌اند. سطح این آنزیم درون خون زمانی افزایش می‌یابد که مرگ سلول اتفاق بیفتد و این آنزیم از درون سلول خارج شده و وارد جریان خون شود.

آزمایش LDH یک آزمایش اختصاصی است یا به همراه دیگر آزمایشات انجام می‌شود؟

نکته قابل توجه این است که آزمایش LDH، آزمایشی است که در کنار دیگر آزمایشات اندازه‌گیری می‌شود. چرا که این آنزیم در بافت‌های بدن وجود دارد، و در صورت آسیب به بافت بدن، یعنی زمانی‌که این آنزیم وارد خون می شود، قابل اندازه‌گیری است.

تشخیص مقدار این آنزیم در زمانی‌ که برای آزمایشات مربوط به دیستروفی عضلانی، آنمی پرنیشیوز و بیماری‌های نارسایی ریه (COPD)، اقدام می‌کنید قابل اندازه‌گیری خواهد بود. ایزوآنزیم‌های مربوط به لاکتات‌ دهیدروژناز، از طریق الکتروفورز جدا می‌شوند و هر کدام از آن‌ها نیز ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی دارند.

پراکندگی و فراوانی انواع ایزوآنزیم‌های LDH

  • ایزو آنزیم LDH2 ،LDH1، در بافت‌ها و اریتروسیت‌های مربوط به قلب جای دارند.
  • ایزو آنزیم LDH3، در بافت‌های مربوط به رابط جفت که واسط میان مادر و جنین برقرار می‌شود، در پانکراس و طحال، قرار می‌گیرند.
  • ایزوآنزیم LDH4، LDH5 ، در بافت‌های مربوط به کبد و ماهیچه‌های اسکلتی تولید شده و قرار می‌گیرند.

همان‌طور که بیان کردیم، ایزوآنزیم‌ها در بافت‌های مختلف تولید‌ شده و در سلول‌های مربوط به همان بافت قرار می‌گیرند. اگر در اثر مرگ‌سلولی به جریان خون آزاد شوند، باید آزمایشات مربوط به همان اندام، برای شناسایی بیماری مربوط با آن اندام انجام ‌گیرد.

در چه شرایطی انجام آزمایش LDH نیز صورت می‌گیرد؟

این آزمایش به عنوان تست لاکتات دهیدروژناز، در کنار آزمایشات دیگری از جمله آزمایشات شناسایی بیماری‌های کبدی، عضلانی، بیماری‌های ریوی، آنمی همولیتیک، تجویز می‌شوند.

آزمایش LDH با چه نمونه‌ای اندازه‌گیری می‌شود؟

در این آزمایش هم، مانند بیشتر آزمایشات می‌توان از نمونه خون استفاده کرد. همچنین، از دیگر مایعات بدن نیز در این مورد استفاده می‌شود. با توجه به اینکه این آنزیم در انواع مختلفی از سلول‌های بدن وجود دارد، در نتیجه با توجه به اینکه کدام جز از بدن آسیب دیده باشد، این مایع از قسمت‌های مختلفی از جمله مایع پلورال، مایع مغزی نخاعی و مایع پریتوئن دریافت می‌شود.

آمادگی‌های لازم قبل از آزمایش LDH

قبل از انجام این آزمایش از مصرف انواع بسیاری از داروها که مقدار این آنزیم را افزایش و یا کاهش می‌دهند خودداری نمایید.

مصرف برخی داروها موجب تغییر در نتیجه آزمایش LDH می‌شود
مصرف برخی داروها موجب تغییر در نتیجه آزمایش LDH می‌شود

ورزش‌های سنگین نیز مقدار این آنزیم را تا بیش از 50% افزایش می‌دهند که باید از انجام آن‌ها خودداری کرد.

آزمایش LDH چگونه انجام می‌شود؟

برای انجام آزمایش LDH، از دو روش استفاده می‌شود. در روش اول که "کینتیک" نام دارد، لاکتات را به پیروات یا پیروات را به لاکتات تبدیل می‌نمایند.