مهراد جم و دنیا جهانبخت

دیدار مهراد جم و دنیا جهانبخت در ترکیه در صدر خبر های امروز قرار گرفته است ، ماجرا چیست ؟دنیا جهانبخت و مهراد جم
دنیا جهانبخت و مهراد جم

ادامه خبر ...