الگوهایی برای ابراز عصبانیت در کودکان


الگوهایی برای ابراز عصبانیت در کودکان
الگوهایی برای ابراز عصبانیت در کودکان

با وجود اینکه عصبانیت، هیجانی ناخوشایند است، اما وجود آن برای هر انسانی طبیعی و ضروری است.

عصبانیت از سن شش ماهگی به عنوان یک هیجان در انسان ها شکل میگیرد و به تدریج کودکان مدیریت آن را یاد میگیرند؛ عصبانیت و به خصوص خشم که درواقع نحوه ی بروز عصبانیت در فضای بیرون است، میزان قابل توجه ای از انرژی جسمی و ذهنی را صرف خود میکند.

به طور کلی خشم انرژی زیادی از افراد میگیرد و حس بدی در آنها ایجاد میکند.

خشم یک تهدید جدی برای روابط شخصی و کاری است؛ خشم فرصت لذت بردن از زندگی را از انسان میگیرد. هنگامی که انسان در اوج عصبانیت و خشم است، تا زمانی که خشم خود را بروز ندهد، آرام نخواهد شد.

اما این خشم ممکن است یک سری از هیجانات مانند ترس، غم، سردرگمی، هیجان، نفرت، حسادت، احساس گناه و اضطراب را در درون خود نهفته داشته باشد.

بروز عصبانیت در همه ی افراد یکسان نیست و انسان ها به شیوه های متفاوتی خشم خود را بروز میدهند.

در ادامه مقاله الگوهایی برای ابراز عصبانیت در کودکان، به چند مورد از این راه ها و الگو های ابراز عصبانیت اشاره میکنم:

1-واپس رانی:

واپس رانی به این معنا است که فرد پس از تجربه ی خشم، آن را به فراموشی میسپارد یا در خود فرو میبرد، به نوعی میتوان گفت روی خشم خود سرپوش میگذارد و دیگر نگاهی به آن نمیکند و به عبارتی آن را به فراموشی میسپارد.

2-جابجایی:

جابجایی به مفهوم انتقال خشم به یک فرد یا شیء دیگری است که عامل اصلی آن عصبانیت و خشم نبوده است.

به عنوان مثال فرد از همسر خود عصبانی است، اما این خشم را روی فرزند خود خالی میکند یا از روی عصبانیت یک وسیله را پرتاب میکند یا حتی میشکند، در این شرایط است که راه بروز عصبانیت فرد، جابجایی است.

3-کنترل:

در این الگو فرد سعی میکند خشم خود را کنترل و مهار کند و گاهی اوقات این تلاش با پذیرش خشم است، گاهی نیز بدون پذیرش خشم و فقط همراه با تلاش برای کنترل و پنهان کردن خشم است.

4-سرکوب:

منظور از سرکوب این است که فرد خشم را تجربه میکند اما آن را به هیچ عنوان اظهار نمیکند، آن را در درون خود پنهان میکند و به تدریج به یک عادت رفتاری در درون او تبدیل میشود و سبب میشود همواره عصبانیت خود را مخفی کند.

5-گریه کردن:

خشمی که در آن تخلیه هیجانی و کلامی انجام نشود و به صورت کلامی اظهار نگردد، گاهی به صورت گریه خود را نشان میدهد و فرد در هنگام عصبانیت شروع به گریه کردن میکند.

در مقابل، افرادی نیز هستند که جایگزین دیگری برای خشم خود دارند و در هنگام عصبانیت به شدت شروع به خندیدن میکنند و درواقع این رفتار یک واکنش هیجانی شدید است.

6-واکنش افراطی:

در این نوع واکنش فرد نسبت به عمل فرد مقابل بیش از حد واکنش نشان میدهد، با وجود اینکه فرد عصبانی است اما واکنشی از خود نشان میدهد که کاملا افراطی است و هیچ تناسبی با رفتار فرد مقابل که باعث عصبانیت او شده است، ندارد؛ نمونه ی بارز این واکنش افراطی در مقابل عصبانیت دیگران، مورد ضرب(کتک) قرار دادن فرد مقابل است.

7-رویارویی مثبت:

ادامه مطلب