ضرورت وجود کوچینگ چابک برای سازمان های چابک

پیش از آنکه به ضرورت وجود کوچینگ چابک برای سازمان های چابک بپردازیم، در ابتدا نیاز است با مفهوم چابک بودن آشنا شویم.

مفهوم چابکی در رویکرد سازمانی:

در رویکرد سازمانی چابکی به مفهوم مرور اصولی است که برای درک و مواجهه با تغییراتی که در بازار وجود دارد، تعریف شده است.

اما کوچ چابک چه کسی است؟

کوچ چابک با گسترش تیم های چابک و حرفه ای، شرایطی برای موفقیت مداوم در این سازمان ها را فراهم میکند؛ آنها به سازمان ها در زمینه آموزش و مدیریت تیم ها برای رسیدن به چابک سازی تیمی کمک میکنند.

مسئولیت کوچ های چابک راهنمایی، هدایت و تشویق کارکنان برای پذیرش رویکردهای چابک است.

در نهایت تیم های چابک با کمک کوچ چابک به دانش و ابزارهایی برای رسیدن به موفقیت مسلح میشوند.

سطح های کوچینگ چابک:


کوچینگ چابک
کوچینگ چابک

سطح های کوچینگ چابک:

-1-سطح سازمانی:

در سطح سازمانی کوچ های چابک برای افزایش چابک بودن سازمان ها و بهتر شدن هرچه بیشتر این سازمان ها تلاش میکنند.

به طور معمول یک کوچ بر موارد زیر تمرکز دارد:

1- ساختار سازمانی

2-نقش مدیریت سازمان

3-سهولت تغییرات

4-برنامه ریزی و مشخص کردن اهداف

5-مرتفع کردن موانع سازمانی

6-برخورد مناسب با وقفه ‌اندازها

سایرفعالیت‌های کوچ‌ها شامل موارد زیر است:

1-برگزاری کارگاه های آموزشی:

در ابتدا برای رسیدن به آگاهی و درک اولیه نیاز به شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی وجود دارد و سپس در مرحله بعدی به مرور تغییر رفتار کارکنان به وقوع میپیوندد.

2-حضور در جلسات مدیران:

کوچ با شرکت در جلسات مدیریتی میتواند شاهد مباحث این جلسات و تصمیم هایی که اخذ میشود باشد و ایده ها و بازخوردهایی در جهت بهبود این تصمیمات بدهد.

3-مشاهده و در نظر گرفتن سطح های مختلف سازمان:

در بسیاری از سازمان ها در بخش مدیران و کارکنان شکاف های جدی وجود دارد و کوچ های حرفه ای با مشاهده عملکرد های آنها به راحتی قادر به برطرف کردن این شکاف های مدیریتی هستند.

4- برگزاری جلسات کوچینگ یک ‌به ‌یک:

ادامه مطلب