کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی و ارتقاء عملکرد سازمان:

شما می توانید با استفاده از خدمات کوچینگ سازمانی نسبت به ارتقاء عملکرد سازمان خود اقدام نمایید. به این صورت که سازمان شما به عنوان مراجع جلسه کوچینگ در نظر گرفته می شود و طی جلسه کوچینگ نقاط قوت و قابل بهبود آن شناسایی می گردد.

اهداف موجود و قابل ارتقاء آن شناسایی می گردد و ظرفیت ها و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. تصویر مطلوب سازمان شما در آینده ترسسیم می گردد و نقشه راه برای رسیدن به آن تصویر تهیه و برنامه ریزی می گردد.

البته نکته پر اهمیت اینجاست که تمام این موارد توسط شما مدیر محترم و با استفاده از دانش شما صورت می پذیرد و کوچ این مراحل را با نگاهی که از بیرون به سازمان شما خواهد داشت، تسهیل می کند.

کوچ سازمانی فرآیندی را اجرا می کند که در آن توانایی های حرفه ای مدیران سازمان ارتقاء می یابد. به طوری که در ابتدا بر شرایط کنونی تمرکز می کند و بعد به دنبال محقق کردن آینده ی مطلوب آنان است.

فرآیند کوچینگ سازمانی فرآیند بلند مدت است. تمامی مراحل با همراهی کوچ انجام می شود و کوچ کمک می کند تا شرایط موجود شفاف می شود. سپس چالش ها به مسائل حل شده تبدیل می شوند و مراجع در این مسیر مسئول است تا به اهداف مورد نظرش برسد.


رابطه کوچینگ سازمانی و افزایش عملکرد سازمان‌ها

کوچینگ سازمانی توانایی‌های فردی را تقویت کرده و آن‌ها را مسئولیت‌ پذیر بار می‌آورد.

دل‌مشغولی و تعهد کارکنان را افزایش می‌دهد.

عملکرد فردی را بهبود می‌بخشد.

کمک می‌کند تا فرد پتانسیل‌های خود را شناخته و گسترش دهد.

کوچینگ کمک می‌کند تا افراد و سازمان‌ها نقاط قوت و توانایی‌های خود را بشناسند و فرصت بیشتری برای رشد و پیشرفت کردن داشته باشند.

کوچینگ به افراد انگیزه می‌دهد و توانایی‌هایشان را بیشتر می‌کند.

کوچینگ بیانگر آن است که سازمان برای منابع انسانی خود ارزش و اهمیت قائل است.


کوچینگ سازمانی توانایی‌های فردی را تقویت کرده و آن‌ها را مسئولیت‌ پذیر بار می‌آورد.

دل‌مشغولی و تعهد کارکنان را افزایش می‌دهد.

عملکرد فردی را بهبود می‌بخشد.

کمک می‌کند تا فرد پتانسیل‌های خود را شناخته و گسترش دهد.

کوچینگ کمک می‌کند تا افراد و سازمان‌ها نقاط قوت و توانایی‌های خود را بشناسند و فرصت بیشتری برای رشد و پیشرفت کردن داشته باشند.

کوچینگ به افراد انگیزه می‌دهد و توانایی‌هایشان را بیشتر می‌کند.

کوچینگ بیانگر آن است که سازمان برای منابع انسانی خود ارزش و اهمیت قائل است.

تاثیراتی که یک مدیر از کوچینگ می تواند داشته باشد به شرح ذیل است:

ادامه مطلب