مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل


در صورتی که زن با مرد متاهل رابطه و سکس داشته باشد ، مرد متاهل به مجازات سنگسار محکوم می شود و زن ، بسته به اینکه مجرد بوده و یا متاهل باشد ، مجازات متفاوتی دارد . با این توضیح که مجازات سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل توسط زن مجرد سبب محکومیت زن به صد ضربه شلاق می شود و اگر زن هم متاهل باشد ، حکم رجم یا سنگسار صادر می شود و اگر رابطه جنسی نامشروع کمتر از زنا شکل گرفته باشد ، مجازات تا 99 ضربه شلاق تعیین می شود .


در قانون مجازات اسلامی برای انجام اعمال جنسی میان زن و مردی که رابطه زوجیت با یکدیگر ندارند ، مجازات هایی پیش بینی شده است . گاهی رابطه جنسی میان زن و مرد از نوع زنا بوده و گاهی نیز رابطه جنسی کمتر از حد زنا و به عبارت دیگر ، رابطه جنسی نامشروع شکل گرفته است . با توجه به قبح فراوان عمل زنا ، در قانون شرایطی پیش بینی شده است که مجازات زنا سنگین تر می شود و آن زمانی است که زن و یا مرد ، متاهل بوده و امکان برقراری رابطه زناشویی را داشته باشند ولی اقدام به زنا کرده باشند .


در همین ارتباط ، این سوال ممکن است مطرح شود که مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل چیست ؟ به عبارت دیگر ، در صورتی که یکی از طرفین سکس و رابطه ، مرد متاهل باشد ، چه مجازاتی در خصوص طرفین رابطه زنا خصوصا زن قابل اعمال است  ؟ ممکن است زن مجرد با مرد متاهل رابطه یا سکس برقرار نموده و یا اینکه هم مرد و هم زن ، هر دو متاهل بوده باشند .


به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم ابتدا جرم سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل را بررسی نموده و پس از آن ، مجازات سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل را بر اساس قانون توضیح دهیم . در خاتمه نیز نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با مرد متاهل را بررسی خواهیم نمود .

جرم سکس و رابطه با مرد متاهل

سکس و رابطه با مرد متاهل بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم می باشد ؛ هر چند که عنوان سکس یا رابطه به لحاظ عرفی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، در قانون از این الفاظ استفاده نشده است ، بلکه در قانون مجازات اسلامی جرایم جنسی با عناوین دیگری همچون " زنا " و " رابطه نامشروع " شناسایی شده اند که این دو واژه ، بار معنایی متفاوتی دارند و در شرایط مختلفی محقق می شوند .


 به همین خاطر ، برای بررسی جرم سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل ، باید جرم زنا با مرد متاهل و جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل را بر اساس قانون به صورت جداگانه توضیح دهیم .


در ماده 221 قانون مجازات اسلامی ، جرم زنا تعریف شده است که بر اساس آن ، زنا عبارت است از رابطه جنسی میان زن و مردی که ارتباط و علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد . بر اساس تبصره این ماده ، جرم زنا هنگامی محقق می شود که آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ، در اندام جلو یا پشت زن داخل شده باشد و به طور خلاصه در جرم زنا ، دخول به اندازه ختنه گاه باید محقق شده باشد .


با این وجود ، همه رابطه های میان زن و مرد نامحرم را نمی توان در قالب زنا بررسی کرد ؛ بلکه حد کمتری از زنا نیز متصور است که به لحاظ قانونی عنوان رابطه نامشروع دارد که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . بر اساس این ماده ، رابطه نامشروع به این صورت است که زن و مردی که رابطه زوجیت میان آنها وجود ندارد ، مرتکب اعمال منافی عفت و غیر شرعی از قبیل بوسیدن ، لمس کردن و هم آغوشی شده باشند .


بنابراین ، به لحاظ قانونی سکس و رابطه با مرد متاهل می تواند در دو عنوان جرم زنا با مرد متاهل و جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل مورد بررسی قرار بگیرد . بر اساس قانون ، انجام جرم زنا یا سکس توسط مرد یا زن متاهل مجازات سنگین تری نسبت به زنا توسط افراد مجرد دارد و این موضوع به خاطر آن است که سکس و رابطه توسط مرد و زن متاهل ، عنوان زنای محصنه دارد . اما رابطه نامشروع توسط مرد یا زن متاهل ، همان مجازات رابطه نامشروع توسط افراد مجرد را دارد .


حتما بخوانید:فرق رابطه نامشروع و زنا چیست

مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل

در قسمت قبل به توضیح مفهوم جرم سکس یا رابطه با مرد متاهل پرداخته شد . در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که در چه شرایطی مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل برای زن قابل اعمال است ؟ به عبارت دیگر ، شرایط اعمال مجازات زن به خاطر سکس یا زنا و رابطه جنسی با مرد متاهل چیست ؟ علاوه بر این ، لازم است تا میزان مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل را بر اساس قانون مشخص کنیم .


بر اساس ماده 226 قانون مجازات اسلامی ، انجام زنا توسط مرد متاهل در شرایطی زنای محصنه تلقی می شود که مرد دارای همسر دائمی ( و نه موقت ) باشد و در حالیکه بالغ و عاقل است ، با همسر خود از طریق قُبُل ( جلو ) نزدیکی کرده باشد و هر وقت که بخواهد ، امکان رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد . بنابراین اگر مرد متاهل شرایط این ماده را داشته باشد و زنایی مرتکب شود ، عنوان زنا ، زنای محصنه خواهد بود .


البته بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ، اموری از قبیل مسافرت ، زندانی بودن ، عادت ماهیانه و بیماری های مقاربتی سبب می شود که مرد متاهل از احصان خارج شود و اگر با زنی زنا کند ، دیگر زنا از نوع زنای محصنه تلقی نشود . اما اگر بخواهیم مجازات زن به خاطر سکس و رابطه با مرد متاهل را بررسی کنیم ، باید آن را در دو حالت مختلف  توضیح دهیم :


1زن متاهل با مرد متاهل سکس و رابطه جنسی داشته است


بر اساس ماده 226 قانون مجازات اسلامی ، زن در صورتی که دارای همسر دائمی باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده ، با وی از طریق قُبُل ( جلو ) نزدیکی شده باشد و امکان رابطه زناشویی با همسر خود را  نیز داشته باشد ،  محصنه تلقی می شود و اگر با مرد دیگری سکس یا رابطه داشته باشد ، زنای محصنه شکل می گیرد و در اینجا چون زن متاهل با مرد متاهل رابطه زنا برقرار کرده است ، هر دو به مجازات زنای محصنه محکوم می شوند .


2زن مجرد با مرد متاهل سکس و رابطه جنسی داشته است


علاوه بر این ، ممکن است که زن مجرد با مرد متاهل سکس داشته باشد و از آن جهت که زن محصنه یا متاهل نیست و تنها مرد متاهل یا محصن است ، صرفا مرد به مجازات زنای محصنه محکوم خواهد شد و زن مجرد را نمی توان به جرم زنای محصنه مجازات کرد .


مجازات زنای محصنه یا مجازات سکس با مرد متاهل نیز در ماده 225 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . بر اساس این ماده ، حد زنا برای شخص زناکاری که در شرایط احصان است ( اعم از زن متاهل یا مرد متاهل ) ، مجازات رجم یا سنگسار شدن است .


البته در صورتی که امکان اجرای حکم رجم وجود نداشته باشد ، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه ، اگر جرم زنای با مرد متاهل از طریق بینه همچون شهادت شهود ثابت شده باشد ، زن به خاطر متاهل بودنش به مجازات اعدام محکوم می شود ؛ اما اگر زنای محصنه یا سکس با مرد متاهل از طریق غیر بینه به اثبات رسیده باشد ، زن متاهل  به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می شود .


اگر هم زنی که با مرد متاهل سکس داشته ، مجرد بوده و متاهل یا محصنه نباشد ، به مجازات زنای غیر محصنه یعنی صد ضربه شلاق به خاطر سکس با مرد متاهل محکوم می شود . همچنین اگر رابطه با مرد متاهل حکم زنا ( دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ) را نداشته و رابطه نامشروع باشد ، مجازات شلاق تا 99 ضربه را در پی دارد .


لازم به ذکر است که مرد متاهلی که اقدام به سکس و رابطه جنسی با زن نموده است ، به دلیل اینکه محصن است ، به مجازات رجم یا سنگسار محکوم می شود . اگر هم زن و هم مرد در شرایط احصان بوده و هر دو متاهل باشند ، هر دوی آنها به مجازات سنگسار محکوم می شوند .


بیشتر بخوانید: انواع زنا کدامندنحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با مرد متاهل

در این قسمت قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل چگونه است و اگر زن با مرد متاهلی رابطه زنا برقرار کرده باشد چگونه به این جرم رسیدگی می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است . در خصوص مرجع رسیدگی به جرم سکس و رابطه با مرد متاهل ، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می باشد . اما اگر رابطه نامشروع کمتر از حد زنا با مرد متاهل انجام شده باشد ، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد .


همانطور که ملاحظه می شود ، جرم سکس و رابطه با مرد متاهل و به طور کلی جرم زنا در دادسرا مورد رسیدگی قرار نگرفته و دادسرا در این خصوص دخالتی ندارد ؛ بلکه خود دادگاه کیفری دو اقدامات لازم برای رسیدگی به جرم سکس یا زنا را انجام می دهد .


نکته مهمی که در خصوص نحوه رسیدگی به جرم سکس و زنا با مرد متاهل وجود دارد آن است که این جرم باید طبق قانون به اثبات برسد . نحوه اثبات جرم زنا با مرد متاهل بر اساس قانون مجازات اسلامی می تواند از طریق 4 بار اقرار خود زن مبنی بر سکس و دخول با مرد متاهل در حضور دادگاه اثبات شود که این موضوع اندکی بعید است . همچنین شهادت 4 مرد عادل مبنی بر مشاهده دخول و سکس برای اثبات زنا با مرد متاهل ضروری است .


گاهی نیز قاضی با توجه به شواهد و قرائنی که در مورد پرونده وجود دارد نسبت به برقراری سکس و رابطه جنسی یک زن با مرد متاهل علم و یقین پیدا می کند و به عنوان مثال با مشاهده نظریه پزشک قانونی مطمئن می شود که رابطه با مرد متاهل شکل گرفته است که بر اساس آن ، می تواند حکم به مجازات زن به خاطر سکس و رابطه با مرد متاهل صادر نماید . اگر زنا به عنف و اجبار توسط مرد متاهل صورت گرفته باشد ، حکم مرد متاهل اعدام است و زن مجازات نمی شود .


در ادامه بخوانید: جرم زنا با محارم

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل پاسخ دهند .


سوالات متداول1- مجازات سکس با مرد متاهل چیست ؟

در صورتی که زن متاهل باشد مجازات اعدام دارد ولی اگر دختر مجرد با مرد متاهل رابطه جنسی برقرار کرده باشد صد ضربه شلاق می خورد و حکم مرد متاهل نیز در هر صورت اعدام است که جزییات کامل در این خصوص در مقاله ذکر شده است .2- مجازات رابطه نامشروع با مرد متاهل چیست ؟

برقراری رابطه نامشروع با مرد متاهل سبب می شود که مجازاتی معادل تا 99 ضربه شلاق توسط دادگاه برای زن و مرد تعیین شود که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .3- جرم سکس و رابطه با مرد متاهل چگونه اثبات می شود ؟

سکس و رابطه با مرد متاهل از طریق اقرار ، شهادت شهود و همچنین علم قاضی قابل اثبات است که جزییات مربوط به آن در مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است .


منبع : مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل