انواع مقابله

زمانی که آدم ها با یک مسئله رو به رو می شوند ، همواره آن را به شکل یک مسئله نمی بینند . گاهی اوقات افراد مسئله خود را به صورت یک مشکل یا یک معضل می بینند . راه حل مسئله ،  یک " پاسخ مقابله ای " است . وقتی فردی به حل مسئله می پردازد ، نوعی مقابله انجام می دهد . مقابله فرد می تواند موثر یا ناموثر باشد . زمانی مقابله موثر است که مسئله حل شود و البته مسئله به گونه ای حل شود که حداکثر نتایج مثبت به دست آمده و حداقل عواقب منفی به بار آید . باید به خاطر داشت مقابله سازگارانه به معنای دست یابی به حداکثر نتایج مثبت نه تنها برای خود فرد که با کمترین آثار سوء برای دیگران و نیز دست یابی به آثار مثبت نه تنها در کوتاه مدت که در دراز مدت است . یافتن یک راه حل برای مسئله به معنی توانایی به کار بستن آن راه حل نیست گاهی اوقات افراد می توانند راه حل یا پاسخ مقابله ای موثر برای یک مسئله بیابند . اما قادر به کار بستن آن نیستند . بنابراین حل مسئله اجتماعی باید در کنار سایر مهارت های زندگی آموخته و تمرین شود تا به این ترتیب فرد توانایی به کار بستن پاسخ مقابله ای سازگارانه را داشته باشد . نوع دوم مقابله برخورد هیجانی با مشکلات رویکردی غیر مسئله مدار است که اصطلاحاً مقابله هیجان مدار نامیده می شود . مقابله های هیجان مدار مانع از برخورد سازنده یا مثبت با مسئله می شوند . مقابله های هیجان مدار معمولاً واکنش هیجانی منفی ایجاد می کنند که توجه فرد را منحرف کرده و در نهایت منجر به حل مسئله نمی شوند . در کل انواع مقابله دو نوع است مقابله مسئله مدار و مقابله هیجان مدار .


در این مقاله به بررسی انواع مقابله در افراد شامل مقابله مسئله مدار و مقابله هیجان مدار می پردازیم .


” زمانی مقابله موثر است که مسئله حل شود . “انواع مقابله

مهارت های مقابله ای شامل دو نوع مقابله مسئله مدار و هیجان مدار است .


مقابله مسئله مدار

مقابله هیجان مدار

در ادامه مقاله به صورت کامل تری در مورد راهکارهای مقابله ای توضیح داده می شود .
مقابله مسئله مدار

هدف مقابله مسئله مدار تغییر شرایط استرس آفرین در جهت بهبود وضعیت و کاهش فشار و حل مسئله است . به نظر می رسد افرادی که از مقابله های مسئله مدار استفاده می کنند بر این باورند که موقعیت ها قابل تغییر و مسائل قابل حل هستند . مقابله های مسئله مدار توجه فرد را معطوف به مشکل نگاه داشته و منجر به حل مسئله می شوند در نتیجه نهایتاً می توانند هیجان مثبت تولید کنند .

برای متن کامل مقاله روی مقابله مسئله مدار کلیک کنید .


” مقابله های هیجان مدار باعث حل مسئله نمی شوند . “مقابله هیجان مدار

هدف از مقابله هیجان مدار مدیریت هیجان های ایجاد شده در اثر موقعیت استرس آفرین است . افرادی که از مقابله های هیجان مدار استفاده می کنند براین باورند که شرایط غیر قابل تغییر و غیر قابل کنترل هستند و تنها می توان در مقابل آن ها واکنش هیجانی نشان داد . مقابله های هیجان مدار می توانند سازگارانه یا غیر سازگارانه باشند .


برای متن کامل مقاله روی مقابله هیجان مدار کلیک کنید .سوالات متداول1- ✔️ انواع مقابله چیست؟

✔️ مهارت های مقابله ای شامل دو نوع مقابله مسئله مدار و هیجان مدار است که در متن مقاله توضیح آن ها شرح داده شده است.

2- ✔️ مهارت مقابله چیست؟

✔️ وقتی فردی به حل مسئله می پردازد ، نوعی مقابله انجام می دهد که در متن مقاله توضیحات آن مطرح شده است.

3- ✔️ مقابله مسئله مدار چیست؟

✔️ هدف مقابله مسئله مدار تغییر شرایط استرس آفرین در جهت بهبود وضعیت و کاهش فشار است که در متن مقاله شرح داده شده است.


منبع : انواع مقابله