حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ سال گذشته می تواند داوطلبان را برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کند از این رو کارشناسان سامانه هیوا با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا بتوانند فرم انتخاب رشته خود را منطقی تر تکمیل نمایند.


دفترچه ثبت نام آزمون دکتری شامل گروه های آزمایشی مختلف، نام رشته ها، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته حقوق جزا و جرم شناسی​ یکی از رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی در این دفترچه است. هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری و هم بعد از آن، داوطلبان رشته حقوق جزا و جرم شناسی​ می توانند از این تراز ها استفاده نمایند.


قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری، داوطلبان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری و پاسخنامه آزمون دکتری مربوط به رشته خود، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری، مطلع گردند.


اما بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه دکتری، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ را آورده ایم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری تعدادی از کارنامه های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​، تحلیل اطلاعات مفید آن ها و استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ را در سه بازه بدبینانه، منطقی و خوشبینانه دسته بندی کردند. نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد، شانس قبولی داوطلب بالاتر است. همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است.
در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند. این محدوده ها از قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ می باشند در نتیجه ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب رشته دکتری، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتریحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

هر داوطلب می تواند با دریافت کارنامه اولیه خود در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته حقوق جزا و جرم شناسی​ در دانشگاه های سراسری، انتخاب رشته خود را انجام دهد که حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ به شرح زیر است:
کدرشته انتخابی نام دانشگاه یا موسسه نام رشته گرایش دوره ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه نمره حد نصاب دانشگاه

1947 دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 1

6049 الی 6076 5852 الی 6048 5651 الی 5851 6051

1934 دانشگاه تربیت مدرس - فاقد خوابگاه حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 1

6038 الی 6065 5841 الی 6037 5640 الی 5840 6040

1937 دانشگاه خوارزمی - تهران حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 4

6038 الی 6065 5841 الی 6037 5640 الی 5840 6040

1933 دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 2

5998 الی 6025 5801 الی 5997 5600 الی 5800 6000

1936 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 2

5987 الی 6014 5790 الی 5986 5589 الی 5789 5989

1950 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 2

5645 الی 5672 5448 الی 5644 5247 الی 5447 5647

1949 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 1

5583 الی 5610 5386 الی 5582 5185 الی 5385 5585

1948 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 2

5519 الی 5546 5322 الی 5518 5121 الی 5321 5521

1958 دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرم شناسی

پردیس خودگردان 2

5198 الی 5225 5001 الی 5197 4800 الی 5000 5200

1959 دانشگاه خوارزمی - تهران حقوق جزا و جرم شناسی

پردیس خودگردان 4

5127 الی 5154 4930 الی 5126 4729 الی 4929 5129

1943 دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 3

5019 الی 5046 4822 الی 5018 4621 الی 4821 5021

1952 دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 2

5019 الی 5046 4822 الی 5018 4621 الی 4821 5021

1942 دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 5

4998 الی 5025 4801 الی 4997 4600 الی 4800 5000

1941 دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 2

4998 الی 5025 4801 الی 4997 4600 الی 4800 5000

1951 دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 1

4998 الی 5025 4801 الی 4997 4600 الی 4800 5000

1954 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 2

4476 الی 4503 4279 الی 4475 4078 الی 4278 4478

1945 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 4

4433 الی 4460 4236 الی 4432 4035 الی 4235 4435

1953 دانشگاه گیلان رشت حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 2

4206 الی 4233 4009 الی 4205 3808 الی 4008 4208

1960 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی

پردیس خودگردان 1

4167 الی 4194 3970 الی 4166 3769 الی 3969 4169

1946 دانشگاه میبد حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 4

3797 الی 3824 3600 الی 3796 3399 الی 3599 3799

1944 دانشگاه گیلان رشت حقوق جزا و جرم شناسی

روزانه 5

3792 الی 3819 3595 الی 3791 3394 الی 3594 3794

1955 دانشگاه میبد حقوق جزا و جرم شناسی

نوبت دوم 3

3586 الی 3613 3389 الی 3585 3188 الی 3388 3588

1956 دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق حقوق جزا و جرم شناسی

غیرانتفاعی 5

3498 الی 3525 3301 الی 3497 3100 الی 3300 3500

1957 دانشگاه غیر انتفاعی عدالت حقوق جزا و جرم شناسی

غیرانتفاعی 7

3012 الی 3039 2815 الی 3011 2614 الی 2814 3014

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا، حدنصاب تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد مصاحبه دکتری پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری
اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی​ ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید. برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های این آزمون از جمله اعلام نتایج آزمون دکتری در کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید.


در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد
سوالات متداول1- ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته حقوق جزا و جرم شناسی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

2- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر، کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تواند در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.

3- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری رشته حقوق جزا و جرم شناسی چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی هیوا، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی