حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد

داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد 1400 می توانند با استفاده از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته در رشته امتحانی خود که نزدیک ترین و معتبر ترین اطلاعات به آزمون سال جاری است و در این مقاله برای راحتی داوطلبان گردآوری شده، به بهترین نحو ممکن انتخاب رشته نمایند.


شرکت کنندگان در آزمون دکتری 1400 که بعد از دریافت کارنامه اولیه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان مقرر شده اقدام کنند.


داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را در ابتدای لیست قرار دهند.


لازم به ذکر است که در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری، تراز آنها است در نتیجه اطلاعات مقالات زیر بر پایه تراز داوطلبان به 3 دسته خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی شده است. هر داوطلب با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد مربوط به رشته خود، می تواند به حدنصاب ها دسترسی پیدا کند.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه علوم انسانی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه علوم انسانی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1400 گروه علوم انسانی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ژئومورفولوژی 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم اقتصادی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تاریخ اسلام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد نفت و گاز

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت دولتی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت رسانه ای حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت آموزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت فناوری اطلاعات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد کارآفرینی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد گردشگری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مالی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حسابداری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علم شناسی و دانش شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فلسفه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فلسفه - منطق حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فلسفه - علم

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فلسفه تعلیم و تربیت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم اجتماعی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مددکاری اجتماعی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مشاوره

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد جمعیت شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم ارتباطات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد باستان شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد محیط زیست برنامه ریزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد الهیات علوم قرآن و حدیث حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فقه و مبانی حقوق اسلامی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد الهیات - ادیان و عرفان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تارخ و تمدن ملل اسلامی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد الهیات - کلام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فقه شافعی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدرسی معارف اسلامی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد برنامه ریزی درسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی مدیریت ورزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی - آسیب شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی رفتارحرکتی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مطالعات زنان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم سیاسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حقوق نفت وگاز

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حقوق خصوصی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حقوق بین الملل عمومی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حقوق عمومی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سنجش واندازه گیری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آموزش عالی 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تکنولوژی آموزشی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی تربیتی 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آب و هواشناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در سال 1401 پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه علوم پایه

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه در زمان مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه علوم پایه قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1400 گروه علوم پایه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شیمی - شیمی فیزیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شیمی آلی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شیمی تجزیه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شیمی - شیمی معدنی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شیمی -شیمی پلیمر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شیمی کاربردی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد هواشناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی آب شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی مهندسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی زیست محیطی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی پترولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی اقتصادی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی تکتونیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم جانوری فیزیولوژی جانوری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم جانوری تکوینی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست شناسی سلولی وملکولی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیوشیمی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ژنتیک ملکولی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست شناسی -میکروبیولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فیتوشیمی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیوفیزیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست فناوری میکروبی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آمار

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ریاضی محض حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ریاضی کاربردی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فیزیک دریا حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زیست شناسی دریا

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فیزیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فوتونیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ژئوفیزیک -لرزه شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ژئوفیزیک -زلزله شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ژئوفیزیک -الکترومغناطیس

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ژئوفیزیک -گرانی سنجی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم وفناوری نانو-نانوشیمی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ریززیست فناوری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیوانفورماتیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد علوم شناختی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زمین شناسی نفت 

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای اطلاع از تجربه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال ۱۴۰۰، مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: تجربه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه فنی و مهندسی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه فنی و مهندسی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1400 گروه فنی و مهندسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی برق الکترونیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی برق مخابرات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی برق قدرت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی برق کنترل

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران سازه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - زلزله

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - ژئوتکنیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - راه و ترابری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - مدیریت منابع آب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - حمل و نقل

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - مدیریت ساخت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - محیط زیست

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری - ژئودزی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک ساخت و تولید حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی دریا  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هوافضا - جلوبرندگی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هوافضا - سازه های هوایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی معدن - اکتشاف

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی معدن - استخراج حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی معدن - مکانیک سنگ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی پلیمر 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی پلیمر - رنگ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - منابع آب

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی بیومکانیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی - بیومتریال

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی صنایع حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نفت - اکتشاف

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نفت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر شبکه ورایانش حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی فناوری اطلاعات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی مواد و متالورژی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی شیمی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فناوری نانو-نانومواد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فناوری نانو-نانوالکتریک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هسته ای -کاربرد پرتوها

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هسته ای -راکتور حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی هسته ای -گداخت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مهندسی سیستم های انرژی 

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای اطلاع از شرایط شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۰ می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: شرایط شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد 1400 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد بیولوژی واناتومی چوب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی ابخیزداری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد مدیریت وکنترل بیابان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی مرتع

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد شیلات -تولید و بهره برداری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد شیلات -عمل اوری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم جنگل - جنگل شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم جنگل - مهندسی جنگل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم جنگل - جنگلداری و مسائل اقتصادی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد بیماری شناسی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد حشره شناسی کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد توسعه کشاورزی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد بوم شناسی زراعی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد بیوتکنولوژی کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم علف های هرز حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد زراعت

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ژنتیک و به نژادی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی آب هواشناسی کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی آب منابع آب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی آب سازه های آبی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی آب آبیاری وزهکشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم دامی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد مدیریت منابع خاک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد صنایع خمیر و کاغذ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد فراورده های چندسازه چوب

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد مهندسی اقتصاد کشاورزی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم ومهندسی باغبانی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد مکانیزاسیون کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک بیوسیستم حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد علوم و مهندسی محیط زیست

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای اطلاع از مدارک لازم برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در سال 1400 می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: مدارک لازم برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه زبان

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه زبان قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری و انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1400 گروه زبان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آموزش زبان انگلیسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زبان و ادبیات عرب

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آموزش زبان فرانسه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ادبیات فرانسه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آموزش زبان روسی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آموزش زبان آلمانی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زبان و ادبیات انگلیسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ترجمه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد زبان شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فرهنگ و زبان های باستانی

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمره مصاحبه دکتری در سال ۱۴۰۰ می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.


بیشتر بخوانید: نمره مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه دامپزشکی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه دامپزشکی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1400 گروه دامپزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد جراحی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مامائی و بیماری های تولید مثل دام

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیماری های داخلی دام های کوچک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیماری های داخلی دام های بزرگ

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد پاتولوژی دامپزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد رادیولوژی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بهداشت و بیماری های پرندگان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بهداشت وبیماری های آبزیان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بهداشت موادغذایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بهداشت خوراک دام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اپیدمیولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد انگل شناسی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد باکتری شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ویروس شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد قارچ شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ایمنی شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیوتکنولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فناوری تولید مثل دردامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سم شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فارماکولوژی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فیزیولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بافت شناسی مقایسه ای

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی 

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در سال 1400 می توانید مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ گروه هنر

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 1400 برخی از رشته های گروه هنر قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته های دانشگاه آزاد مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1400 گروه هنر

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد پژوهش هنر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد معماری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شهرسازی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مدیریت پروژه

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند که شما را در انتخاب بهترین رشته محل ها یاری دهند. برای ارتباط با مشاوران هیوا می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کنید.


در ادامه بخوانید: اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
سوالات متداول1- ✔️ آیا انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد با سراسری یکی می باشد؟

✔️ خیر، امکان تکمیل فرم انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد به صورت مجزا از دانشگاه های سراسری برای داوطلبان فراهم می شود.

2- ✔️ داوطلبان چگونه می توانند تراز تخمینی خود در آزمون دکتری را محاسبه نمایند؟

✔️ هر داوطب می تواند پس از انتشار دفترچه سوالات دکتری و با استفاده از نرم افزار تخمین تراز آزمون دکتری هیوا، تراز خود را به صورت تقریبی محاسبه کند.

3- ✔️ آیا رتبه داوطلب در قبولی نهایی آزمون دکتری برای رشته محل های دانشگاه آزاد موثر است؟

✔️ خیر، رتبه داوطلب در قبولی نهایی آزمون دکتری برای رشته محل های دانشگاه آزاد موثر نبوده و ملاک پذیرش داوطلب در آزمون دکتری، تراز آزمون کتبی می باشد.


منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد