حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری

متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ همواره به دنبال رتبه و تراز قبولی دکتری دانشگاه های مختلف در رشته امتحانی خود هستند تا بتوانند مراحل انتخاب رشته و مصاحبه را به خوبی پشت سر گذارند. حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سال گذشته نزدیک ترین اطلاعات به آزمون سال جاری است که در این مقاله برای راحتی داوطلبان گردآوری شده است.


سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ ثبت نام کرده اند و در زمان برگزاری آزمون دکتری 1400 - 1401، سر جلسه حاضر شدند، کارنامه اولیه آزمون دکتری منتشر می کند. در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود.


کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا پس از بررسی کارنامه های آزمون دکتری، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و نتایج حاصل از این بررسی را تحت عنوان مقالاتی با نام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ در اختیار داوطلبان قرار می دهند که در حال حاضر حدنصاب و تراز قبولی رشته های پرمتقاضی ارائه شده و در صورت دسترسی به اطلاعات سایر رشته ها این مقالات تکمیل خواهد شد.


لازم به ذکر است که در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری، تراز وی است در نتیجه اطلاعات مقالات زیر بر پایه تراز داوطلبان به 3 دسته خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی شده است. هر داوطلب با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مربوط به رشته خود، می تواند به حدنصاب ها دسترسی پیدا کند.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه علوم انسانی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 1400 - 1401 برخی از رشته های گروه علوم انسانی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری گروه علوم انسانی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیای سیاسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ اسلام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری اقتصاد نفت و گاز

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری کارآفرینی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری گردشگری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مالی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حسابداری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علم شناسی و دانش شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه - منطق حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه - علم

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مددکاری اجتماعی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مشاوره

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جمعیت شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ارتباطات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری باستان شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری محیط زیست برنامه ریزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - ادیان و عرفان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه و کلام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فقه شافعی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدرسی معارف اسلامی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری برنامه ریزی درسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ورزشی رفتارحرکتی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مطالعات زنان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم سیاسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق نفت و گاز

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق بین الملل عمومی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق عمومی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سنجش واندازه گیری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش عالی 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تکنولوژی آموزشی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی تربیتی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آب و هواشناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت صنعتی

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۱ پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه علوم پایه

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه در زمان مصاحبه آزمون دکتری برخی از رشته های گروه علوم پایه قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری گروه علوم پایه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی - شیمی فیزیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی تجزیه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی - شیمی معدنی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی -شیمی پلیمر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی کاربردی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری هواشناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی آب شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی مهندسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی زیست محیطی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی پترولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی اقتصادی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی تکتونیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -سلولی و تکوینی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جانوری تکوینی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی سلولی وملکولی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوشیمی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -ژنتیک ملکولی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -میکروبیولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیتوشیمی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوفیزیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست فناوری میکروبی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آمار

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ریاضی محض حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک دریا حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی دریا

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فوتونیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -لرزه شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -زلزله شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -الکترومغناطیس

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -گرانی سنجی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم وفناوری نانو-نانوشیمی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ریززیست فناوری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوانفورماتیک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم شناختی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی نفت 

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای قبولی در مصاحبه دکتری، حد نصاب نمره ای در نظر گرفته می شود که توسط اساتید در روز مصاحبه به داوطلبان تعلق می گیرد. بنابراین برای اطلاع از نمره مصاحبه دکتری در سال 1401 مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: نمره مصاحبه دکتری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه فنی و مهندسی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سال 1400 - 1401 برخی از رشته های گروه فنی و مهندسی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق الکترونیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق مخابرات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق قدرت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران سازه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - زلزله

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - راه و ترابری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - مدیریت منابع آب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - حمل و نقل

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - محیط زیست

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - ژئودزی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی دریا  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - جلوبرندگی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - سازه های هوایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - استخراج حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر - رنگ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - منابع آب

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی - بیومتریال

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی صنایع حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت - اکتشاف

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مواد و متالورژی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فناوری نانو-نانومواد

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فناوری نانو-نانوالکتریک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای -کاربرد پرتوها

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای -راکتور حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای -گداخت حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی سیستم های انرژی 

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای اطلاع از تجربه مصاحبه دکتری سال 1401، می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: تجربه مصاحبه دکتری


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سال 1400 - 1401 برخی از رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیولوژی واناتومی چوب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی ابخیزداری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت وکنترل بیابان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی مرتع

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیلات -تولید و بهره برداری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیلات -عمل اوری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جنگل - جنگل شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جنگل - مهندسی جنگل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جنگل - جنگلداری و مسائل اقتصادی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیماری شناسی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حشره شناسی کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری توسعه کشاورزی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بوم شناسی زراعی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم علف های هرز حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زراعت

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب هواشناسی کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب منابع آب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب سازه های آبی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب آبیاری وزهکشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم دامی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت منابع خاک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری صنایع خمیر و کاغذ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فراورده های چندسازه چوب

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی باغبانی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مکانیزاسیون کشاورزی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای اطلاع از تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری 1401 مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: تاثیر مقاله در مصاحبه دکتریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه زبان

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سال 1400 - 1401 برخی از رشته های گروه زبان قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری و انتخاب رشته دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه زبان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان انگلیسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان فرانسه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ادبیات فرانسه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان روسی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان آلمانی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات انگلیسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ترجمه

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری، برای اطلاع از سوالات مصاحبه آزمون دکتری می توانند مقاله زیر را مطالعه نمایند.


بیشتر بخوانید: سوالات مصاحبه آزمون دکتریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه دامپزشکی

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سال 1400 - 1401 برخی از رشته های گروه دامپزشکی قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه دامپزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جراحی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری پاتولوژی دامپزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری رادیولوژی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت وبیماری های آبزیان حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت موادغذایی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت خوراک دام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری اپیدمیولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری انگل شناسی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری باکتری شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ویروس شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری قارچ شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ایمنی شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فناوری تولید مثل دردامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سم شناسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فارماکولوژی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیولوژی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بافت شناسی مقایسه ای

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی 

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
برای اطلاع از مدارک لازم برای مصاحبه دکتری می توانید مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه نمایید.


بیشتر بخوانید: مدارک لازم برای مصاحبه دکتریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه هنر

در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سال 1400 - 1401 برخی از رشته های گروه هنر قرار داده شده است. به محض اینکه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سایر رشته ها مشخص شود لینک آن را در جدول زیر قرار خواهیم داد.
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ گروه هنر

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری پژوهش هنر حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری معماری

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شهرسازی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت پروژه

اطلاعات داده شده مربوط به کارنامه سال پیش دکتری می باشد که به محض بروزرسانی در این مقاله قرار خواهند گرفت.
مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند که شما را در انتخاب بهترین رشته محل ها و مصاحبه دکتری یاری دهند. برای ارتباط با مشاوران هیوا می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کنید.


در ادامه بخوانید: اعلام نتایج مصاحبه دکتری
سوالات متداول1- ✔️ آیا ملاک پذیرش در مقطع دکتری رتبه است؟

✔️ خیر. در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری، تراز وی می باشد.

2- ✔️ آیا می توان از حدنصاب قبولی ها در مرحله انتخاب رشته دکتری نیز استفاده کرد؟

✔️ بله، حدنصاب قبولی های آزمون دکتری سال قبل را می توان در دو زمان قبل و بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری استفاده کرد.

3- ✔️ هر داوطلب چگونه می تواند از تراز آزمون کتبی دکتری خود مطلع شود؟

✔️ داوطلبان می توانند تراز آزمون کتبی دکتری را از طریق کارنامه اولیه سازمان سنجش مشاهده نمایند.


منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری