انواع ویزای ترکیه


انواع ویزای ترکیه

انواع ویزا اعطا شده توسط ترکیه عبارتند از:


1- مسافر / گردشگر


الف) بازدید گردشگری

ب) حمل و نقل واحد

ج) حمل و نقل مضاعف

د) نشست تجاری / تجارت

ه) کنفرانس / سمینار / نشست

و) جشنواره / نمایشگاه / نمایشگاه

ز) فعالیت ورزشی

ح) فعالیت هنری فرهنگی

ط) بازدید رسمی

ی) بازدید از جمهوری ترکی قبرس شمالی2- ویزای رسمی


الف) برای انجام وظیفه تعیین شده است

ب) پیک3- دانشجو - ویزای تحصیلات


الف) ویزای کارآموزی

ب) کارآموزی ERASMUS

ج) کارآموزی AISEC

د) هدف دوره زبان ترکی

ه) هدف دوره

و) هدف آموزش

ز) تحصیلات در جمهوری ترکی قبرس شمالی4- ویزای کار


الف) هدف اشتغال / هدف اشتغال خاص

ب) سخنرانان / دانشگاهیان اختصاص داده شده

ج) Sportsperson منصوب شده است

د) هنرمندان واگذار شده

ه) کارگران منطقه آزاد تعیین شده

و) روزنامه نگاران منصوب

g) اهداف مونتاژ و تعمیرکار5- ویزاهای دیگر


الف) کاوش باستان شناسی ، هدف اکتشاف

ب) هدف مستند

ج) نماینده اپراتور تور

د) اهداف درمان پزشکی

ه) هدف همراهی

و) هدف اتحاد خانواده

g) باری Vısa

ح) ویزا دریانورد