قرارداد نوتر شده چی هست؟

قرارداد نوتر شده چی هست؟


اجاره‌نامه را برای تایید کردن باید ببریم به یک دفترخانه‌ در ترکیه. دفتردار به ازای هر نفری که بخواهد از روی اجاره‌نامه اقامت دریافت کند، به ما کپی برابر اصل تحویل می‌دهد. به این کپی‌ها قرارداد نوتر شده می‌گویند.

این مدارک را که بردیم اداره مهاجرت، یک برگه به ما می‌دهند که باید آن را به اداره مالیات ببریم. پس از پرداخت مالیات و حق خاک ترکیه به لیر، یک رسید پرداخت و شماره مالیاتی دریافت می‌کنیم. این دو را دوباره می‌بریم اداره مهاجرت و منتظر نتیجه می‌مانیم. هر چند با این روش نمی‌توان به اقامت دائم ترکیه رسید. با داشتن آن می‌توان از برخی ازحقوق شهروندی ترکیه بهره‌مند شد.

کسی که اقامت توریستی ترکیه را داشته باشد، می‌تواند در بانک‌های ترکی حساب باز کند و امتیاز آب، برق و اینترنت را به نام خودش کند.

اگر می‌خواهید مدتی را در ترکیه زندگی کنید تا مطمئن شوید انتخاب درستی انجام داده‌اید، از این روش اقامتی استفاده کنید. پس از آن به دنبال خرید ملک و سایر روش‌ها برای اخذ اقامت دائم ترکیه باشید.