بررسی نکاتی برای نگه داری یخچال دوو

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که برای گردش هوای بهتر در یخچال دوو باید از چسباندن و چیدن ظروف زیاد نزدیک هم خودداری کنید، نکته دوم این است که لوله های پشت یخچال فریزر دوو را باید دست کم سالی یک بار تمیز کنید و از قرار دادن غذاهای داغ در یخچال خود داری کنید.