معرفی ساید بای ساید دوو سری پرایم

یکی از زیباترین و با کیفیت ترین محصولات شرکت دوو ، ساید بای ساید سری پرایم 3 است که وارد بازار شده است. مجمموعه جدید Fresh Land سری پرایم ، سه درب که بصورت Door to Fresh Land است. بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک در ساید بای ساید دوو کنتـرل دمـا، میـوه وسـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طولانی‌تـری تـازه، سـالم و پرطــراوت می‌مانــد. قیمت ساید بای ساید دوو نسبت به برند های دیگر مناسب تر است