کارایی سیستم هیدرواکتیو در لباسشویی دوو

سیستم هیدرواکتیو که در لباسشویی دوو قرار دارد باعث می شود آب از چند مجرای متفاوت به طور همزمان وارد لباسشویی شوند و به صورت عمیق در لباس ها نفوذ کنند که هم باعث تمیزی بیشتر و هم به دلیل شستشوی سریع تر در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.