لوله کشی ساختمان

اجرا و تعمیرات لوله کشی گاز

اجرا و تعمیرات لوله کشی گاز خانگی

09122437371-22533080 شبانه روزی

انشعاب گیری و توزیع لوله کشی گاز ساختمان

اصلاحات و تغییر مسیر لوله کشی گاز

خرده کاری و تغییرات لوله کشی گاز خانگی منزل

ابتدا باید در این مقاله شرح داده شود که لوله کشی گاز خانگی

در اصل به عنوان حساسترین نوع لوله کشی در یک ساختمان است.

درحال حاضر چندسالی است که کلیه تاسیساتی لوله کشی ساختمان

بایستی توسط نهادهای زیربط بازرسی و تایید شوند اما در لوله کشی

گاز خانگی از ابتدا نیز بازرسیهای ویژه ای توسط سازمان مهندسی صورت

میگرفته و میگیرد و لوله کشی گاز ساختمان توسط لوله کشهای مورد

تایید این سازمان که در آزمونهای علمی و عملی حدنصابهای لازم را

بدست آورده و مجوز لوله کشی گاز را اخذنموده صورت میپذیرد.