فلوکولانت

فلوکولانت ماده ای شیمیایی است که به منظور لخته نمودن ذرات کلوئیدی موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد. ذرات کلوئیدی ذراتی هستند که با چشم مسلح قابل مشاهده نیستند اما می توانند سبب کدر نمودن آب شوند. در نتیجه استفاده از فلوکولانت، پلی الکترولیت (مانند پلی آلومینیوم کلراید، سولفات آلومینیوم، پلی اکریل آمید و... ) می تواند این ذرات را به یکدیگر بچسباند و به ذرات بزرگتری مانند فلوک تبدیل نماید. فلوک ها به اندازه کافی سنگین هستند و می توانند در انتهای آب ته نشین شوند.

با ته نشین شدن فلوک ها با کمک فلوکولانت، می توان آب را از فیلتر ها ( به خصوص فیلتر های شنی) عبور داد و ذرات کلوئیدی را از آب جدا نمود.