دسته بندی انواع کودهای شیمیایی

امروزه کودهای شیمیایی نقش مهمی را در تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن سطح زندگی ما بازی می کنند. هدف استفاده از کود جبران کمبود عناصر لازم برای رشد و نموی گیاه هستند. به طور کل عنوان می شود که گیاهان به 17 عنصر برای رشد نیاز دارند که باید از طریق خاک تامین شوند. در این میان سه عنصر فسفر، پتاسیم و نیتروژن مهمترین ها هستند.

برای جبران هر کدام از ایم عناصر کودهای خاصی موجود هستند و در برخی موارد به صورت دوبه دو و یا سه تایی (کودهای کامل یا NPK) عرضه می شوند.

کود سیاه:

به کودهایی گفته می شود که دارای عنصر فسفر هستند. سوپر فسفات های ساده و تریپل ، نیتروفسفات ها و غیره در دسته کود سیاه قرار می گیرند.


کود سفید:

به کودهایی گفته می شود که دارای عنصر نیتروژن هستند مانند اوره ، کودهای نیتراته و غیره.

کودهای پتاسه:

کودهای حاوی عنصر پتاس را می گویند.