گازهای ترش چگونه شیرین می شوند؟

گاز ترش به گازی گفته می شود که در ترکیبات خود دارای هیدروژن دی سولفید و کرین دی اکسید است. عموما در صنایع به جریان هایی که ترکیبات گوگردی دارند ترش گفته می شود.

چرا باید گاز ترش را تصفیه نمود؟

ترکیبات گوگردی موجود مانند H2S علاوه بر سمیتی که دارند می تواند باعث ایجاد خوردگی در تجهیزات و خطوط لوله شوند. از این رو آزاد نکردن آن در طبیعت و همچنین جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات از دلایل عمده برای تصفیه گاز ترش است؟

نحوه تصفیه گاز ترش چگونه است؟

معمولترین روش استفاده از ترکیبات اتانول آمینی مانند مونو اتانول آمین و دی اتانول امین به عنوان حلال است. این فرایند در واحدی به نام واحد جذب انجام می شود. در این واحد در درون یک برج مایع از بالا و گاز از پایین وارد شده و در طول مسیر با یکدیگر برخورد و انتقال جرم دارند.

محلول های آمین قدرات بالایی برای جذب H2S و CO2 دارند و عموما از بالای برج سرازیر شده و گاز های نامطلوب را در خود حل می کنند. گاز تصفیه شده از بالای برج خارج شده و محلول آمینی نیز به واحد ریکاوری برده شده و در آنجا دوباره خالص شده و به برج جذب برگردانده می شود.

مونو اتانول آمین و دی اتانول آمین علاوه بر کاربردهای فراوانی دارند برای شیرین نمودن گاز ترش نیز اهمیت بالایی دارند.

منبع: مونو اتانول آمین مبتکران شیمی