آناگرام شخصیت چیست؟

آناگرام (Enneagram) چیست؟

قبل از تعریف آناگرام، توضیحات مختصری را در رابطه با شخصیت شناسی می دهیم. همانطور که گفتیم، اگر ما شناخت کافی از خودمان نداشته باشیم، راه های رسیدن به اهدافمان سخت تر می شود. پس ما می تونیم نتیجه بگیریم که خودشناسی یکی از عناصر اصلی رسیدن به هدف های مورد نظرمون هست. با درک صحیح تعریف اناگرام چیست میفهمید که این تکنیک ها یکی از تاثیرگذارترین راه ها برای شناخت شخصیت دیگران نیز محسوب می شود.

حالا میتونیم تعریف شخصیت شناسی رو بهتر درک کنیم. آناگرام یا (Enneagram) از دو واژه (ennea) به معنای نه (۹) و (gram) به معنای شکل یا وجه، تشکیل شده است و به صورت های آناگرام، ایناگرام، انیاگرام و اینیاگرام نوشته می شود. در تعریفی مختصر می توان گفت، انیاگرام نه (۹) شکل شخصیت است و تکنیکی به شمار می آید که با بررسی مدل رفتاری افراد، تیپ شخصیتی آنها را بیان می کند. خود شناسی یکی از تکنیک های تکمیل کننده NLP هم محسوب می شود.

منبع: شخصیت شناسی آناگرام