افزایش امید در زندگی

امید و امیدواری به زندگی را می توان یک نگرش عاطفی و ذهنی در نظر گرفت که بر کیفیت و کمیت زندگی تاثیر می گذارد. همچنین انتظارات مثبتی را در ما به وجود می آورد. به طور ساده تر می توان گفت که امید همان انجام فعالیت ها و امور زندگی است با نگرش مثبت. البته این نگرش مثبت به معنای نادیده گرفتن وقایع بد و یا شکست ها نیست؛ بلکه تلاش برای رسیدن به نتایج مثبت است.

افرادی که به زندگی شان امید دارند، به احتمال زیاد هدف مشخصی را در زندگی داشته و می خواهند به موفقیت برسند. امیدواری حسی است که به افراد این باور را می دهد که به اهدافشان در هر شرایطی خواهند رسید. امید به زندگی احساسی است که به فرد انگیزه زیادی برای رسیدن به اهدافش می دهد . همچنین این احساس بر روی بیماری های لاعلاج تاثیر فوق العاده زیادی برای درمان دارد.

اهمیت امید به زندگی

قطعا همه ما می دانیم که دشواری های زیادی در زندگی وجود دارد و ممکن است با موانع زیادی روبرو شویم. افرادی که در زندگی شان هدف مشخصی دارند و تلاش می کنند که به خواسته ها و نیاز هایشان برسند، قطعا با تمامی این موانع روبرو می شوند؛ اما تنها داشتن هدف در زندگی موجب رسیدن به موفقیت نمی شود و باید در کنار آن امید، انگیزه، پشتکار، اعتماد به نفس، عزت نفس و… را دارا بود. افراد زیادی هستند که هدفشان را دنبال می کنند و امید زیادی را برای رسیدن به آن دارند؛ اما به علت نداشتن دیگر ویژگی ها با روبرو شدن با اولین شکست، مسیر خود را ادامه نمی دهند.

ویژگی های افراد امیدوار

افرادی که دارای امید به زندگی هستند، ویژگی هایی دارند که عبارت اند از:

این نوع افراد در طی روز احساس شادی و لذت دارن

دارای حس لذت درونی

دارای یک زندگی عاشقانه

دارای ویژگی مقابله با استرس و اضطراب

دارای چارچوب و ارزش

این افراد انسان های منعطفی هستند و در مواجهه با شرایط جدید، خودشان را سازگار می کنند

این افراد در مواجهه با شکست ها به دنبال راه جدیدی برای یافتن امید دوباره هستند

افراد امیدوار بین کار، زندگی، تفریح و… تعامل بر قرار کرده و برنامه ریزی دقیقی دارند

منبع: امید به زندگی