انواع ویزا کاری در فرانسه

متقاضیانی که قصد کار در فرانسه را دارند، باید ویزا بلند مدت اقامت در فرانسه را اخذ نمایند. این نوع ویزا برای اقامت بیش از 90 روز صادر می شود. مدت اعتبار این نوع ویزا 1 سال است. بجز این ویزا، ویزا های دیگری نیز برای کار در فرانسه وجود دارد که عبارت است از:

اخذ ویزا نیروی کار حقوق بگیر در فرانسه

اخذ ویزا کاری بلند مدت

اخذ ویزا بلند مدت برای ورزشکاران در فرانسه

اخذ ویزا کاری برای راه اندازی تجارت در فرانسه

به طور کلی، متقاضیان باید شرایط خود را بسنجند و طبق آن نوع ویزای خود را تعیین نمایند. پس از انتخاب نوع ویزا متقاضیان باید از طریق سایت سفارت فرانسه، تاریخ معینی را برای مصاحبه و ارائه مدارک انتخاب نمایند و در زمان مقرر شده در فرانسه حاضر شوند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا کاری فرانسه

متقاضیان باید برای اخذ ویزا خود مدارک تعیین شده را به سفارت فرانسه ارائه دهند؛ اما قبل از آن کارفرما فرانسوی باید قرارداد کاری خود را به بخش محلی وزارت کار ارسال کند. در صورتی که قرارداد کاری توسط Dirrecte تایید شود، آن را به اداره مهاجرت فرانسه ارسال کرده و در OFII ثبت می کند. پس از تایید قرارداد توسط OFII، قرارداد شما به سفارت فرانسه در کشور مبدا ارسال می شود.

منبع: مهاجرت به فرانسه از طریق کار