چگونه از قانون جذب نتیجه بگیریم؟

طبق قانون کائنات، بین افکار تان و کائنات روابطی وجود دارد. خداوند، کائنات را به گونه ای آفریده است که انرژی و ارتعاش های افکار ما را دریافت می کند و با توجه به آن خواسته هایی را وارد زندگی مان می نماید. پس تمامی افکار و احساسات ما دارای انرژی هستند و می توانند ما را به خواسته هایمان برسانند. طبق قانون جذب کائنات، افکار این قدرت را دارند که انرژی و ارتعاشاتی را که ذهن به وجود می آورد را کنترل نمایند.

هنگامی که احساس مثبت و خوبی داشته باشید، انرژی خوبی به کائنات ارسال می کنید و به خواسته ها و هدف هایتان نزدیک تر می شوید. در مقابل، اگر احساس منفی داشته باشید، ناخواسته هایتان را جذب می کنید. همان طور که می دانید، یک سری عوامل بیرونی هستند که بر روی احساسات تان تاثیر می گذارند و آنها را تغییر می دهند. کلید اصلی جذب خواسته ها، احساسات شماست!

عواملی زیادی بر روی احساسات شما تاثیر می گذارد. در نتیجه شما باید این عوامل را از طریق قدرت ذهن تان کنترل کنید و به چیز های مثبت فکر کنید. یکی از مهم ترین نکاتی که در قوانی جذب حائز اهمیت است این است که امکان ندارد شما افکارتان مثبت باشد؛ اما احساس بدی داشته باشید.

یکی از رایج ترین سوالاتی که افراد از ما می پرسند، این است، “چرا ما با وجود اینکه احساس مثبتی داریم به خواسته هایمان نمی رسیم؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم، شما فقط تصور می کنید که احساس خوبی دارید؛ اما در حقیقت اینطور نیست! باید واقعا حس رضایت درنتون ایجاد شده باشه. اینجاست که نتایج این رضایت قلبی رو از کائنات دریافت می کنید. علت اصلی که اشخاص به اهدافشان نمی رسند، این است که قدرت کنترل احساسات شان را ندارند. برای کنترل احساسات شما باید کنترل ذهن تان را به دست بگیرید.

منبع: قانون جذب چیست مهدوی