تابلوخوانی و بازار خوانی : قیمت ها در بازار

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس : درک قیمت ها در بازار

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس یکی از مباحث مهم و کلیدی در بازار سرمایه شناخت و درک انواع قیمت ها می باشد. به طور کلی دو نوع سرمایه گذار در بازار داریم. سرمایه گذاری که قیمت ها را در تابلوخوانی فقط مشاهده می کند و دیگر سرمایه گذاری است که قیمت ها را درک میکند و توانایی تابلو خوانی و بازار خوانی دارد به همین جهت تفسیر دو سرمایه گذار از قیمت ها در بازار فرق دارد. در بخش زیر به معرفی انواع قیمت ها می پردازیم.

قیمت مجاز در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس:

قیمت مجاز قیمتی می باشد که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد. زمانی که دامنه نوسان ۵ درصدی را برای قیمت پایانی روز گذشته (قیمت دیروز) محاسبه کنیم؛ قیمت مجاز روز جاری بدست می آید. به عنوان مثال در شکل زیر قیمت دیروز شرکت لعاب ایران ۳۷۸۶ ریال می باشد که قیمت مجاز آن در محدوده ۳۵۹۷ تا ۳۹۷۵ تومان می باشد.


بازه روز و قیمت آخرین معامله در تابلو خوانی و بازار خوانی:

همانطور که در شکل مشاهده کنید بازه روز قیمتی می باشد که سهم در آن روز در آن محدوده معامله شده است. به عنوان مثال بازه روز در نماد لخزر در محدوده ۱۴۷۰۰ تا ۱۶۰۷۶ می باشد و بدین معنی است که کف قیمت لخزر در آن روز معاملاتی ۱۴۷۰۰ و سقف قیمت آن نیز ۱۶۰۷۶می باشد.

آخرین معامله ای که در نماد انجام شده است را در این بخش نشان میدهد. به عنوان مثال در نماد لخزر در شکل آخرین معامله در قیمت ۱۶۰۴۰ ریال انجام شده است که بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده می باشد.


اولین معامله در تابلو سهم:

اولین معامله ای که در نماد در ابتدای روز معاملاتی انجام می شود. به عنوان مثال اولین معامله در نماد شلعاب در قیمت ۳۸۱۸ ریال انجام شده است که این می تواند راس ساعت ۹:۰۰ و یا هر ساعت دیگری باشد.

به عنوان مثال در شکل زیر اولین معامله در قیمت ۱۵۵۰۰ انجام شده است


منبع: وب سایت آموزش بورس افضلیان