این ها سران کشور فنلاند هستند


این‌ها سران کشور فنلاند هستند!

کشوری با جمعیتی فقط برابر با نصف جمعیت تهران، یعنی پنج میلیون نفر و اقتصادی تقریبا پنجاه درصد بزرگتر از اقتصاد ایران !

کلیشه‌های جنسیتی را دور بریزید!

جهان به رهبران شایسته احتیاج دارد!

و در جهان مدرن واقعیت این است که مردان هیچ اولویتی بر زنان ندارند و فقط شایستگانی که تخصص را می‌فهمند و جهان بینی روشنی دارند باید رهبری کنند.

سران کشور فنلاند به ترتیب از راست به چپ:

ماریا اوهیسالو (وزیر کشور)، سانا مارین (نخست وزیر) ، کاتری کولمونی (وزیر اقتصاد) ، لی اندرسون (وزیر آموزش)