آموزش چرتکه و محاسبات چهار عمل اصلی

تأثیر آموزش محاسبات ذهنی توسط چرتکه در کاهش ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی

نوع سند: مقاله اصلی

نویسندگان

المیرا قلب خانی 1

مریم سامری 2

1 کارشناسی ارشد ، گروه آموزشی ، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران

2 استادیار ، گروه آموزشی ، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران

10.22034 / CECIRANJ.2020.186432.1205

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش محاسبه ذهنی توسط چرتکه بر کاهش ناتوانی یادگیری ریاضیات در دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شد. روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون / پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی (دختر و پسر) دارای معلولیت ریاضی در شهرستان خوی بودند که از بین آنها 40 دانش آموز با استفاده از نمونه گیری مناسب انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند (هر گروه 20 نفر). گروه آزمایش 24 جلسه چهل دقیقه ای با استفاده از چرتکه دریافت کرد در حالی که گروه کنترل آموزش های سنتی را فرا گرفت. ابزار تحقیق ، آزمون کلیدی ریاضی بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی در یادگیری دروس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی که شامل شمارش ، جمع ، تفریق ، اندازه گیری ، ضرب ، تقسیم ، زمان و پول ، حل مسئله و محاسبه ذهنی است ، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. (P <0/001). یافته ها نشان داد که استفاده از چرتکه در آموزش محاسبات ذهنی می تواند ناتوانی یادگیری درس ریاضی را بهبود بخشد. بنابراین ، پیشنهاد می شود که از آموزش چرتکه برای کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان استفاده شود. یافته ها نشان داد که استفاده از چرتکه در آموزش محاسبات ذهنی می تواند ناتوانی یادگیری درس ریاضی را بهبود بخشد. بنابراین ، پیشنهاد می شود که از آموزش چرتکه برای کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان استفاده شود. یافته ها نشان داد که استفاده از چرتکه در آموزش محاسبات ذهنی می تواند ناتوانی یادگیری درس ریاضی را بهبود بخشد. بنابراین ، پیشنهاد می شود که از آموزش چرتکه برای کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان استفاده شود.

این مطلب برگرفته از چرتکه و آموزش و پرورش (https://sedaghat-edu.com) می باشد.

http://leeeeeeeo.loxblog.com/post/2/%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4.htm