روش تحقیق در حسابداری
روش تحقیق در حسابداری
روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری

علیرضامقدسی


ارایه دهنده:


علیرضا مقدسی


سرفصل درسی:


تعداد واحدهای درسی: ۳ واحد


تعداد جلسات درسی: ۲۴ جلسه


پیش نیاز: آمار و کاربرد آن


نوع درس: پایه


اهداف درسی:


۱- آشنایی با اصول و مفاهیم تئوری و عملی روش تحقیق


۲- آشنایی با چگونگی بکارگیری تکنیک های روش تحقیق در

حسابداری


ارزشیابی:


۱- امتحان میان ترم: ۵ نمره


۲- کار عملی: ۵ نمره


۳- امتحان پایان ترم: ۱۰ نمره


محتوای آموزشی:


۱- مطالب کلاسی


۲- کتب


۳- مقالات علمی


۴- بازدید علمی از مراکز پژوهشی و کتابخانه


منابع و ماخذ اصلی درسی:


مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی


محمدرضا حافظ نیا


سمت


ردیف


عنوان


نام نویسنده


یا نویسندگان


نام مترجم


یا مترجمان


انتشارات


سایر منابع و ماخذ درسی:


روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی


عزت ا... نادری


مریم سیف نراقی

روش های تحقیق در علوم رفتاری


زهره سرمد


عباس بازرگان


الهه حجازی


آگاه


روش تحقیق و ماخذشناسی


ابوالقاسم طاهری


-


پیام نور


ردیف


عنوان


نام نویسنده


یا نویسندگان


نام مترجم


یا مترجمان


انتشارات


رئوس مطالب اصلی و عمده:


۱- مقدمه ای بر مفاهیم پایه و عملیاتی


۲- انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق


۳- تدوین فرضیه


۴- روش های تحقیق


۵- جامعه آماری، نمونه و نمونه گیری


۶- روش های جمع آوری اطلاعات


۷- تجزیه و تحلیل اطلاعات


۸- نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها


۹- روش تدوین و نگارش گزارش نهایی


فصل اول:


مقدمه ای بر مفاهیم پایه و عملیاتی


Introduction


از چه راه هایی می توان


به شناخت دست یافت ؟


شناخت


فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق واقعیت های جهان هستی وکشف حقیقت پدیده ها به منابع و مبانی مختلفی متوسل شده اند.


این منابع عبارتند از:


-عقل


-تجربه


-قلب و دل


-وحی


-.....

راه های شناخت و کسب دانش


تجربه Experience


۲ ) استناد به مقام صلاحیت دار Outhority


۴ ) روش علمی Scientific Method


۳) منطق Logic


ابتدایی ترین و در عین حال فراگیرترین روش کسب اطلاعات است.


۱ـ تجربه


در این روش اطلاعات بی‌واسطه و به طور مستقیم توسط فرد استفاده کننده از اطلاعات حاصل می‌شود.


تجارب شخصی عمدتاً برخواسته از دانش حسی است.


دانش حسی به واسطه خطای احساس غیرقابل اطمینان و ناقص است .


محدودیت های تجربه


محدودیت در تجربه ـ همه امور را نمی‌توان تجربه کرد .


تجربه شدیداً تحت تأثیر ذهنیت افراد است .


رجوع به کارشناسان ، متخصصان و مراکز ذیصلاح در زمینه‌های موردنظر پذیرش قول و فعل مقامات ذیصلاح به عنوان واقعیتهای قابل استناد


۲ـ استناد به مقام صلاحیت‌دار


نحوه کسب دانش و اطلاعات از سوی مقامات صلاحیت‌دار « آیا آنان دچار اشتباه نمی‌شوند» ؟


اختلاف نظر صاحبنظران در امر واحد


محدودیت های استناد به مقام صلاحیت‌دار


اگر به کمک عقل , دانش حسی توسعه داده شود

دانش قابل اعتمادتری حاصل می‌شود .


منطق از دو طریق برای رسیدن به شناخت به

انسان کمک می‌کند :


۳ـ منطق


الف) روش قیاسی deductive method


ب) روش استقرایی inductive method


قیاس در لغت به معنای سنجش ، اندازه گیری و تخمین است .


استدلال قیاسی نتیجه گیری با دلایل کافی از کل به جزء است یا رسیدن مدلل

از قوانین کلی و عمومی به موارد جزئی و خاص را گویند .


شاید اولین حرکت قابل ملاحظه در پیدایش رویکرد منظم و سیستماتیک برای

کشف واقعیات باشد .


از کنار هم گذاشتن واقعیات پذیرفته شده و استنتاج یک نتیجه از آن , حاصل

می شود .


الف) روش قیاسی


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


اجزاء‌ قیاس


مقدمه کبری

انسانی فانی است .


نتیجه علی فانی است .


مقدمه صغری علی انسان است .


نتیجه قیاسی منطقی به هیچ وجه از محدوده مقدمات فراتر

نمی‌رود .


صحت نتیجه مستقیماً به صحت مقدمات بستگی دارد. اطمینان

از صحت مقدمات از اهمیت خاصی برخوردار است .


چون نتیجه فرآیند تحقیق علمی تولید و کشف دانش جدید است ،

پس این فرآیند نمی‌تواند صرفاً بر پایه استدلال قیاسی بنا شود .


محدودیتهای قیاس


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


استقراء در لغت به معنای جستجو کردن و کنجکاوی کردن

است .


استدلال استقرایی یعنی رسیدن ذهن از جزء به کل


بررسی اجزاء یک قضیه و رسیدن به یک حکم کلی


ب) روش استقرایی


انواع استقراء


استقراء تام

بررسی کلیه اعضاء یک مجموعه


استقراء ناقص

بررسی گروهی از اعضاء یک

مجموعه


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


۱) قیاس از کل به جزء و استقراء از جزء به کل


تفاوت قیاس و استقراء


۲) پذیرفتن مقدمات قیاس مساوی است با پذیرفتن نتیجه قیاس

( اگر مقدمات قیاسی را بپذیریم ولی نتیجه را نپذیریم دچار

نوعی تناقض منطقی شده‌ایم) ولی در استقراء اینچنین نیست.

نپذیرفتن نتیجه در صورت پذیرفتن مقدمات تناقض عقلی و

منطقی ایجاد نمی‌کند .


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


به این روش, روش حل مسئله ، روش عقلانی، روش استدلال

قیاسی ـ استقرایی ، روش آزمایشی نیز گفته‌اند .


روش منظم شناخت و کسب دانش و اطلاعات است .


تغییر کنترل و هدایت شده یک موقعیت غیرثابت یانامعین به

موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملاً معین و ثابت

است.


تحقیق علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن

موقعیت نامعین است .


۴- روش علمی :


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


با شنیدن واژه تحقیق چه مفهومی از


آن به ذهن انسان متبادر می شود ؟


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


رسیدن ، بررسی ، مطالعه ، حقیقت و گاهی حقیقت یابی


۲ ) فعالیت‌های منظمی که به تولید و کشف

دانش جدید و سازمان یافته منتهی شود.


۳ ) فعالیت برای رسیدن به شناخت آنچه برای

انسان ناشناخته است.


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


):Research تحقیق (


تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل ، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن

قوانین کلی، اصول و نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالا به کنترل نهایی رویدادهامنجر

می شود تعریف کرد.


مجموعه فعالیتهایی که برای کشف بخشی از جهان حقیقی نائل می شود را تحقیق گویند.


خواجه نوری


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


تحقیق به معنای رسیدگی کردن، بررسی، بازجویی (فرهنگ قریب) وارسی واقعیت ( فرهنگ ؟)


راست و درست کردن ، به حقیقت اوی رسیدگی کردن و باز جویی کردن. ( لغت نامه دهخدا)


تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهش در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است:


کنترل دقیق شرطی که مانع از تاثیر عوامل نا مربوط و مزاحم می شود.


نمونه گیری صحیح: شرطی که یافته های پژوهش را قابل تعمیم و بسط می سازد.


تحقیق تجربی اجتماعی عبارت است از ثبت و ظبط و تغییر نظام دارواقعیتهای اجتماعی


(دکتر علی دلاور)


):Research تحقیق (


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


تحقیق علمی

چیست؟


تحقیق علمی عبارت است از تلاش

کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به

طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی

به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع

بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن

مصادیق خارجی داشته باشد.


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


پژوهش علمی، بررسی نظام یافته، کنترل

شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده های

طبیعی است که روابط احتمالی بین این

پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت

می شوند.


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


این تحقیقات دارای مشخصات زیر است:


-برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص


-توسعه قلمرو معرفت


-شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


فلسفه تحقیق علمی


نیاز بشر به تحقیقات علمی را می

توان به شرح زیر بیان کرد:


-نیاز فطری انسان


-پاسخگویی به نیازهای حیاتی


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


۱ ) مجموعه فعالیت های مرتبط با هم است که آن را به فرآیند

جستجو مبدل کرده است.


۲ ) ساختار فعالیت های آن بر پایه یک نظم منطقی استوار است.


۳ )‌ در صدد روشن کردن رابطه , اثر یا تفاوت بین پدیده‌هاست.


۴ ) مستلزم تولید، جمع‌آوری و کاربرد داده های جدید یا

سازماندهی مجدد داده‌های موجود برای حل مسائل موردنظر

است.


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


۵ ) نیازمند تخصص است - محقق باید :


۶ ) نتیجه آن تولید دانش نو به صورت مدون است .


الف ) صلاحیت روش شناسی داشته باشد .


ب ) دانش محتوی داشته باشد .


۷ ) بدلیل نظم و ترتیبی که دارد یکی از نیرومندترین ابزارها

برای حل مسائل و پاسخ به سئوالات است .


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


هدف اولیه پژوهش علمی عبارت

است از:


الف-بررسی و ارزیابی نظریه ها


ب-ارایه نظریه جدید


ج-حل مشکل


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


هدف از آموزش روش

تحقیق علمی


-فراگیری روش وصول به حقایق و

کشف مجهولات


-کسب مهارت لازم برای اجرای پروژه

های تحقیقاتی


-کسب مهارت لازم برای تهیه پایان

نامه های تحصیلی


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی


توسعه ای بودن


قابلیت بررسی داشتن


نظم داشتن


تخصص طلبی


قابلیت تعمیم


دقت طلبی


واقعی بودن


قاعده تجاهل


صبر طلبی


جرات طلبی


نیاز به مدیریت واحد


رعایت اصل بی طرفی


اجتهادی بودن تحقیق


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


پیش نیازهای تحقیق

علمی


-وجود فرهنگ تحقیق:یعنی فرهنگ جامه در سطحی باشد که به

کارهای تحقیقاتی بها بدهد.


-محقق:داشتن نیروی محقق ماهر و مطلع از فنون


-بودجه:تخصیص منابع مالی لازم


-سازمان لازم:یعنی پشتیبانی موسسات تحقیقاتی


-ابزار تحقیقاتی:تحقیق علمی بدون ابزار لازم امکان پذیر نیست.


-فراغت لازم برای محقق:اعم از زمانی و فکری مثل مسکن و وسیله

نقلیه و...


-ضوابط و مقررات مالی و اجرایی


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


محدودیت ها و مشکلات تحقیق


محدودیت ها و مشکلات یک تحقیق به دو دسته زیر تقسیم می شوند:


الف- محدودیت های قابل کنترل: این ها عواملی هستند که محقق بر

اساس میزان شناخت، خلاقیت و توانایی های فردی و کاری خود قادر

به کاهش و یا از بین بردن آن می شود.


ب- محدودیت های غیرقابل کنترل: این ها عواملی هستند که بر

مراحل مختلف تحقیق تاثیر گذاشته ولی قابل کنترل نیستند.


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


شناخت مسئله یا سئوال


بیان یا روشن نمودن مسئله یا سئوال


تعیین داده های مورد نیاز و چگونگی جمع‌آوری آنها


سازماندهی اطلاعات


تفسیر و نتیجه گیری


مراحل در روش علمی


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


احساس

مسئله


تعریف

مسئله


حدس راه حلهای احتمالی


جمع آوری اطلاعات


(داده ها)


تجزیه و

تحلیل


تفسیر و


نتیجه

گیری


مراحل روش علمی


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


فرایند تحقیق علمی


مرحله اول


مرحله دوم


مرحله سوم


مرحله چهارم


مرحله پنجم


انتخاب تحلیل تبیین مساله


گزینش طراحی,تشریح روشهای

کار


گردآوری اطلاعات و داده ها


طبقه بندی و تجزیه ئ تحلیل دادها


تدوین گزارش تحقیق


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


فصل دوم:


انتخاب، تعریف و بیان

مسأله تحقیق


Subject Definition


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


رکن اصلی هر تحقیق علمی را این مرحله

تشکیل می دهد. زیرا محقق کلیه فعالیت های

تحقیقاتی خود را بر پایه آن شکل می دهد. در این

مرحله مساله تحقیق مشخص می شود و

محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او

چیست و چه چیزی را باید معلوم کند. ابعاد

مساله را مورد بررسی قرار می دهد تا آن را

تعریف کند. ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه

قرار می دهد تا متغیرهای احتمالی را شناسایی

کند و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را فراهم

می نماید پس از آن متغیرهای علیّ و توصیفی را

شناسایی می کند و آنگاه به تعریف مساله بر

اساس ماهیت و ویژگی های آن می پردازد.


روش تحقیق در حسابداری-

علیرضامقدسی


#


مرحله انتخاب، تعریف و بیان مساله دارای

اقدامات نظام یافته زیر است:


الف- انواع مساله تحقیق


ب- ملاک های انتخاب و تعیین حدود مساله

تحقیق


ج- منابع و ماخذ طرح مساله تحقیق


د- شناسایی و تحلیل مساله تحقیق


ه- مطالعه ادبیات و سوابق مساله تحقیق


و- روش های دستیابی به سوابق و ادبیات

مساله


ز- تعیین متغیّرها و تدوین مدل های علیّ


ط- نحوه بیان مساله تحقیق و نگارش آن


ی- روش نگارش و ارزیابی مساله تحقیق


برای دانلود و دریافت روی لینک زیر کلیک کنید.


دانلود و دریافت