پاورپورنت درمورد روشهای فیزیکی و شیمیایی

پاورپورنت درمورد روشهای فیزیکی و شیمیایی


روشهای فیزیکی و شیمیایی مجموعه مقالاتی است که با الکتروفورز ، اولتراسانتریفیوژ تحلیلی ، دیالیز ، اولترافیلتراسیون ، مبدلهای یون سلولز و جداسازی کروماتوگرافی ماکرومولکولها روی ژلهای متخلخل سروکار دارند. برخی مقالات کاربردهای رادیوایزوتوپ ها ، آنالیز نوری و تجزیه و تحلیل شیمیایی پروتئین ها ، کربوهیدرات ها ، لیپیدها و اسید نوکلئیک را توضیح می دهند. یک مقاله تئوری مهاجرت برقی را شرح می دهد. عواملی مانند بار الکتریکی یا ضرایب اصطکاک میزان مهاجرت ذرات باردار در یک میدان الکتریکی را حاکم می کنند.

تفاوتهای موجود در سرعت آنها می تواند برای جدا کردن مواد یا تجزیه و تحلیل آنها استفاده شود. تحرک یک ویژگی مشخصه مولکول ها است و همچنین می تواند تحت تأثیر ترکیب رسانه یا محلول قرار گیرد. دیالیز حلالها را خیلی بزرگ جدا می کند تا از طریق مانع از محلولهای کوچکتر پخش شود.

اولترافیلتراسیون (اسمز معکوس) با فشار زیاد از یک طرف ، حلال را حل می کند و تا اندازه بحرانی معینی را از طریق سد حل می کند. این کتاب خاطرنشان می کند که غشاها به دلیل حرکت مخالف حلال هرگز به دیالیز وصل نمی شوند.

مقاله دیگر نشان می دهد که اهمیت ردیاب های رادیواکتیو در ایمونوشیمی که برای شناسایی و برچسب گذاری ماکرومولکول ها به عنوان آنتی ژن و آنتی بادی کار می کنند ، نشان می دهد.

پاورپورنت درمورد روشهای فیزیکی و شیمیایی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه-۳واحدتهیه کننده: حسین توللی-مرکز شیراز


روشهای فیزیکی و شیمیایی
روشهای فیزیکی و شیمیایی

مقدمه

در تمام روشهای تجزیه ایی یکی از مباحث مهم اندازه گیریسیگنالی است که مستقیما به غلظت گونه بخصوصی در نمونهاصلی ربط پیدا کند.این ایده ال است!!!چرا؟چون:۱-روشهای تجزیه ایی بسیار کمی وجود دارد که بقدر کافی انتخابیباشد. ۲-آنالیت معمولا به مقدار کافی جهت اندازگیری در نمونه وجود ندارد.

برای دانلود و دریافت روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود و دریافت فایلروشهای فیزیکی و شیمیایی