خرید دوربین تحت شبکه

خرید دوربین تحت شبکه برای کسانی مناسب است که به دکوراسیون خانه خوداهیمت می دهند. دوربین تحت شبکه و خرید آن از طریق سایت های دوربین مدار بسته و امکان پذیر استو دوربین تحت شبکه به همراه یک دستگاه نی وی ار و یک وای فای و هاید قبال استفاده اشت که در کنار هم سازه و کار این دوربین مدار بسته تکمیل شود. خرید دوربین تحت شبکه بریا کسانی مناسب ایت که می خواند به راحتی تصاویر را ببر روی گوشی موبایل خود مشاهد کنند. دوربین تحت شبکه با انتقال تصاویر بر بستر اینترنت تمامی تصاویر را به دستگاه ان وی ار فرستاده و با فشرده سازیتصاویر این امکان را دارد که با حجم کمتری تصاویر را در هارد دوربین مدار بسته ذخیره سازی کنو هارد دوربین تحت شبکه به تعداد دوربین هایی که استفاده می کنید بستگی دارد بریا مثال اگر بخواید تصاویر چند دوربین مدار بسته را در هارد ذخیره کنید خیلس زودتر ظفیت هارد دوربین مدار بسته پر می شود.