انواع ابراز عشق


ابراز عشق (Expressing love)

ابراز عشق نوعی از بروز احساسات مثبت به فردی است که دوستش داریم و از بودن با او حس خوب و مثبتی را تجربه میکنیم . هنگامی که شما به کسی میگویید من عاشقت هستم (I love you)در حقیقت معنای مختصر این سه کلمه این است که در مرحله اول شما به احساسات درونی خود اعتماد دارید . اگر شک دارید که ابراز عشق شما برگرفته از احساسات درونی شماست یا خیر ؟ به این نکته توجه کنید که  حقیقت عشق احساسات شما را ذوب میکند و قلب شما را تا ژرفای آن لمس خواهد کرد ! راه ها و شیوه های مختلفی وجود دارد که ما به یک نفر بگوییم که چقدر او را دوست داریم و به او علاقه مندیم . اما استفاده از کلمات برای ابراز عشق ضروری است . نمیتوان صرفا به رفتار بسنده کرد .


انواع ابراز عشق


انواع ابراز عشق را تا به حال کسی دسته بندی نکرده است . یکی از دلایل آن این است که تعرف دقیقی از عشق و میزان آن وجود ندارد . در کل احساسات مثبت به هر چیزی میتواند یکی از انواع ابراز عشق باشد . حتی عشق و علاقه به پدیده هایی که جاندار نیستند مثل کتاب . عشق بیشتر به روابط بین فردی اطلاق میشود . مانند : ابراز عشق به مادر ، ابراز عشق به همسر ، ابراز عشق به دختر یا ابراز عشق به پسر . انواع ابراز عشق با اینکه متعدد هستند در یک نکته اشتراک دارند و آن این است که ما احساسات و رفتارهای مثبت را به افراد یا اشیایی که دوست داریم ابراز میداریم . شما ممکن است از همکارتان خوشتان بیاید ، تولدش را به او تبریک میگویید یا در مسئله ای کمکش میکنید . هر چند غیر مستقیم است اما ابراز علاقه ای است به کسی که دوستش دارید .


ابراز عشق به همسر


ابراز عشق به همسر یکی از انواع ابراز عشق به کسی است که نیمی از زندگی امان را با او به اشتراک گذاشته ایم . عشق یکی از هیجاناتی است که انسان به صورت مثبت تجربه میکند . اما این هیجان باید مجالی برای بروز پیدا کند . شما باید درگیر رابطه با چیزی شده باشید تا فرصت و شانس تجربه کردن آن را داشته باشید . یکی از این شانس ها پیوند و ارتباط با جنس مخالف است . مانند ازدواج . یکی از دلایلی که افراد یکی از فاکتور های انتخاب همسر را عشق و علاقه میگذارند همین است که شانس تجربه کردن این حس شگفت انگیز را از دست ندهند .


ابراز عشق به همسر نشانه ای است که زندگی در مسیر درستی گام برمیدارد . راه های ابراز عشق به مردان و زنان باید منطبق با شخصیت و علایق آنها باشد . به نکته باید بسیار دقت کرد مثلا ابراز احساسات مردان با ابراز احساسات زنان متفاوت است . ابراز احساسات مردان بیشتر رفتاری است پس مردان و زنان هنگام درگیر شدن در بروز احساسات باید به تفاوت های یکدیگر دقت کنند .


ابراز عشق به دیگران


ابراز عشق به دیگران امر ناهنجاری نیست . اما نکته این است که بنیاد عشق بر اعتماد بنا نهاده شده است . بدون آن عشقی وجود نخواهد داشت . هنگام ابراز عشق به دیگران با خود روراست باشید ! آیا حس شما برگرفته از اعماق وجود شماست یا خیر؟ باید به اهمیت و صداقت چیزی که میگوییم واقف باشیم ، سپس بگوییم دوستت دارم .


ابراز عشق واقعی (express truly lovingly)


ابراز عشق واقعی آیا رمز و رازی دارد ؟ جواب منفی است . هنگامی که شما احساسات خود را نشان میدهید ، اگر طبیعی نباشند پنهان کردن آن غیر ممکن است .


یکی از نشانه های عشق واقعی این است که آیا ما میتوانیم در دنیای طرف شریک باشیم ؟

آیا ما میتوانیم تمام دریچه های زندگی خود را به روی او باز کنیم و صادقانه محبت کنیم ؟

هنگام ابراز عشق واقعی آنچه قلب میگوید همان است که بر زبان جاریست .

آیا ما اجازه میدهیم احساسات ویژه و درونی خود را بدون ترس با طرف مقابل در میان بگذاریم ؟


https://www.khabaronline.ir/news/1612064/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85