روانشناسی عشق در زندگی


روانشناسی عشق یکی از شاخه های روانشناسی میباشد که مطالعه انواع عشق را در بر میگیرد ، تعریف عشق واقعی به احساس بین مرد و زن محدود نمیشود بلکه بر اساس روانشناسی عشق ، احساس عشق توجه ، کشش و جاذبه ، تمایل درونی و احساس مسولیت نسبت به هرچیزی است که حس عشق میتواند به خانواده ، دوستان ، شغل ، طبیعت و یا هر چیز دیگری باشد اما مراد از روانشناسی عشق در اینجا همان تعریف عام آن یعنی عشق بین زن و مرد است . شاید اینگونه فکر کنید که عشق غریزه و حسی کاملا درونی است و هیچ وجه خارجی ندارد اما روانشناسی عشق میگوید که احساس عشق درونی است اما نیازمند سواد کافی برای کشف ایجاد و حفظ آن میباشد .


روانشناسی عشق به همسر


روانشناسی عشق به همسر برای بیان مطالبی است که رابطه احساسی بین شما و همسرتان در ایده آل ترین مسیر خود پیش رود . علاقه به همسر صرفا گفتن ” دوستت دارم ” نمیباشد چرا که حتی همین اصطلاح بینظیر هم اگر خارج از حد معمول چه کم چه زیاد و اگر به موقع استفاده نشود تاثیر خاص خود را نمیگذارد . شما در روانشناسی عشق به همسر آنچه را که برای ایجاد و حفظ احساس عشق به همسر خود نیاز است که بدانید را مطالعه خواهید کرد .


برای مثال تاثیر گذار ترین راه های ابراز علاقه به همسر در روانشناسی عشق به همسر به شما آموزش داده خواهد شد . از آنجایی تفاوت های ملموس و ذاتی بین زن و مرد وجود دارد پس روانشناسی عشق در زنان با روانشناسی عشق در مردان نیز باهم متفاوت هستند . چرا که احساس عشق چه از نظر چگونگی به وجود آمدن و چه از نظر چگونگی تداوم و انتظارات از آن در مرد و زن باهم متفاوت است .


روانشناسی عشق به دیگران


روانشناسی عشق به دیگران تاثیرات عشق به دیگران و چگونگی ایجاد این احساس ، نشانه های ابراز علاقه یا نشانه های عدم علاقه را توضیح میدهد ، به طور کل هرگاه عشق به دیگران جای کینه توزی ، حسادت ، تنفر و خشم را بگیرد اولین پیامد آن آرامش روحی روانی خود شخص است چرا که هر احساسی نسبت به دیگر انرژی خود را از روح و روان ما تغذیه میکند و احساسات منفی نسبت به دیگران اولین آسیب را به خود ما خواهد زد .


روانشناسی عشق به دیگران هم طریقه درست و به اندازه این رابطه احساسی با دیگران را برای ما روشن میکند چرا که حتی عشق هم باید کنترل شده و بجا باشد و پیش روی بیش از حد در آن نتیجه عکس میدهد ، برای عشق به دیگران قبل از هرچیزی باید عاشق خودتان باشید ، هرگز نمیتوانید تا زمانی که خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید و دوست داشته باشید به دیگران عشق بورزید چرا که اگر خود واقعیتان را دوست نداشته باشید برای عشق ورزیدن به دیگران یا به دست آوردن عشق آن ها نسبت به خود دست به نقض کردن یا تغییر خود بخاطر دیگران خواهید شد .


روانشناسی عشق حقیقی


روانشناسی عشق حقیقی ملاک هایی برای عشق تعریف میکند که آن را از دیگر احساساتی که با عشق حقیقی اشتباه گرفته میشوند جدا میکند . ملاک هایی مانند احترام متقابل ، تلاش و دلسوزی در جهت رشد یکدیگر ، احساس مسولیت نسبت به یکدیگر و ... در روانشناسی عشق حقیقی تعریف شده اند و به طور کل عشق حقیقی احساسی است که تعالی و کمال هردو فرد را به دنبال داشته باشد .


روانشناسی عشق در زندگی اثر عشق حقیقی و تجربه آن در زندگی را بیان میکند . چرا که عشق تاثیرگذار ترین تجربه احساسی هر فرد در زندگی است و هر رفتاری در برخورد با آن میتواند مسیر زندگی انسان را عوض کند . با درک و دانش از روانشناسی عشق میتوان به نتایج مطلوب عشق حقیقی در زندگی دست پیدا کرد .


https://www.mehrnews.com/news/5450211/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%DB%B1%DB%B2-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF