عناصر فنگ شویی

عناصر پنجگانه فنگ شویی از مباحث بنیادین علم فنگ شویی است. این موضوع در جایگاه ویژه ای قرار دارد و متخصصین این علم با وجود اینکه از روش‌های مختلفی به بررسی محیط می پردازند اما این امر در تمامی روش‌ها شکل و عملکردی ثابت دارد.


عنصرهای فنگ شویی نمایانگر رنگ های خاص و اشکال و جهت های خاص فنگ شویی خود هستند و بسته به این که در چه جهتی و بنا به چه هدفی فعال، تضعیف می شوند.


عناصر پنجگانه فنگ شویی

پیدایش و شناخت عناصر پنجگانه تقریبا به ۳۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد. کارشناسان علم فنگ شویی دریافتند که دنیای ما از پنج عنصر اصلی، آب ، آتش ، فلز ، چوب و خاک، تشکیل شده است. این عناصر بر اساس فصل‌های طبیعت ، روز ، ماه و سال بررسی شده.

آب

آب عنصری است که حرکت، جریان و آرامش را در زندگی شما به ارمغان می‌آورد.

چوب

چوب عنصری است که نشان دهنده رشد، گسترش و حیات در زندگی شما است.

آتش

آتش عنصری است که نشان دهنده شور و شوق، احساسات و انرژی بالا است. عنصر آتش با خود گرما و هیجان را به همراه دارد.


خاک

خاک عنصری است که شما را در بر می‌گیرد و باعث می‌شود شما پایدار و متعادل باشید. عنصر خاک مانند کوه مقاوم و استوار است.

فلز

یکی از مهمترین عناصر پنجگانه فنگ شویی فلز است که قدرت و وضوح را در زندگی شما به ارمغان می آورد. فلز با خود درونگرایی به همراه دارد.

هدف از نظریه پنج عنصر، استفاده از مواد واقعی عناصر در محیط داخلی شما است.