بهترین منابع کنکور ریاضی و فیزیک 1401

گروه های آزمایشی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی به عنوان گروه های آزمایشی اصلی کنکور سراسری می باشند و هر داوطلب حق انتخاب صرفا یک مورد از این گروه های آزمایشی و شرکت در آن را دارد. این مقاله اختصاص به موضوع پرسوال بهترین منابع کنکور ریاضی و فیزیک دارد و به توضیح جامع منابع عمومی و اختصاصی خواهیم پرداخت.

کسب رتبه قبولی کنکور ریاضی منوط به چگونگی برنامه ریزی کنکور سراسری و داشتن منابع مناسب می باشد.


منبع: بهترین منابع کنکور ریاضی و فیزیک