ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت

یکی از فعال ترین بانک ها در برگزاری آزمون استخدامی بانک ها، بانک تجارت می باشد. بانک تجارت براساس قوانین و مقررات و آیین نامه استخدامی بانک در جهت ارائه خدمات بهتر و سودمند به مشتریان خود و کامل کردن کادر اجرائی در شعب و ادارات زیرنظر خود، اقدام به جذب نیروی کارآمد و متخصص با انتشار فراخوان ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت به صورت کتبی و روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی و... می کند.منبع: ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت