دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

داوطلبان شرکت در آزمون ورودی اختصاصی دانشگاه پیام نور برای ثبت نام موظف به دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته ارشد فراگیر پیام نور می باشند. زیرا تمامی شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، هزینه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور و همچنین مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در این دفترچه قید می گردد. نکته اساسی در مورد دفترچه ارشد فراگیر پیام نور این است که دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته به صورت مشترک گردآوری می شوند. به عبارتی دیگر هر داوطلب در زمان ثبت نام باید رشته، گرایش و دانشگاه های مدنظر خود را انتخاب نماید. داوطلبان حق انتخاب یک رشته / گرایش و بیست محل (دانشگاه) را دارند.منبع: دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور